Университетым ипащэ хадзыгъ

Тыгъуасэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыкIогъэ конференцием мы еджапIэм иректор щы­хадзыгъ.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Ас­лъан, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Пэрэныкъо Сусаннэ, университетым иректор иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ Къуижъ Саидэ ыкIи нэмыкIхэр. Iофтхьабзэр зэрищагъ проректорэу Людмила Задорожнаям.

Конференцием къыщыгущыIагъ Александр Наролиныр.

— Непэ еджапIэм Iоф щашIэ ыкIи щеджэ нэбгырэ мини 10,5-рэм. Ахэр студентых, аспирантых, докторантых, нэмыкI IофышIэх. Мы зы еджапIэр ары республикэм пае псэолъэшIынымкIэ, геодезиемкIэ, транспортымкIэ, мэз хъыз­мэтымкIэ, мэкъу-мэщымкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ ыкIи нэмыкI лъэныкъо­хэмкIэ специалистхэр къэзыгъэхьазыр­хэрэр. Мы еджапIэм иректор ихэдзын хэлэжьэнхэу зыкъэзыгъэлъэгъогъэ кан­дидатхэм ятхылъхэр Москва зытэгъэ­хьыхэм, Къуижъ Саидэ икандидатурэ къыхахыгъ, тэри тигуапэу гупчэм дедгъэштагъ, — къыIуагъ ащ.
— Университетым игъэхъагъэхэм къащымыкIэу ыпэкIэ лъыкIотэнымкIэ мэхьанэшхо иI тызэгурыIоу хэдзынхэр рекIокIынхэм, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

IофшIэнымкIэ чанэу зыкъэзыгъэлъэ­гъогъэ Къуижъ Саидэ икандидатурэ къы­хахымэ нахь тэрэзэу ащ ылъытагъ.

ЕтIанэ кандидатхэм атегущыIагъэх. Къуижъ Саидэ илъэс 47-рэ ыныбжь, экономикэ шIэныгъэхэмкIэ доктор, ­Адыгэ къэралыгъо университетым ыуж иIофшIэн Адыгэ республикэ гимназием щыригъэжьагъ. ЕтIанэ технологическэ университетым, АР-м и Президент ыкIи иминистрэхэм я Кабинет я Администрацие Iоф ащишIагъ. 2014-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу университетым ипащ. Илъэс 23-рэ хъугъэу Iоф ешIэ, ащ щыщэу 13-м гъэIорышIэным епхыгъэу лэжьагъэ. Ащ икандидатурэ университетым ишIэныгъэлэжьхэм я Совет къы­гъэлъэгъуагъ.

ЯтIонэрэ кандидатэу зытегущыIагъэхэр Шъхьэлэхъо Анзаур. Ар мы еджапIэм итехнологическэ факультет идекан, тех­ническэ шIэныгъэхэмкIэ доктор, илъэс 21-рэ хъугъэу Iоф ешIэ, пэщэ IэнатIэр илъэс 14 хъугъэу егъэцакIэ, факультетым ишIэныгъэлэжьхэм я Совет ар къыгъэлъэгъуагъ.

Шъхьэлэхъо Анзаур конференцием къызыщэгущыIэм ежь икандидатурэ зэрэтырихыжьырэр, Къуижъым зэрэ­дыригъэштэщтыр къыIуагъ, нэмыкIхэми амакъэ ащ фатынэу къяджагъ.

Голосованием икIэуххэмкIэ Къуижъ Саидэ университетым иректорэу ­хадзыгъ.

Сихъу Гощнагъу.