Псэуалъэхэм ящынэгъончъагъэ ухъумэгъэныр

УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм дэжь щызэхащэгъэ Советым ты­гъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэр зэрищагъ ащ итхьаматэу Владимир Устиновым.

Видеозэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм Адыге­ир къыщигъэлъэгъуагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу республикэм ыцIэкIэ зэхэсыгъом хэлэжьа­гъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Сапый Вячеслав, министрэхэу Къуанэ Андзауррэ Валерий Кар­тамышевымрэ, Адыгеим хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ игуадзэу БрантIэ Мурадинэ, республикэм ипрокурор шъхьаIэ игуадзэу КIыкI Исмахьилэ, энергиер аIэкIэзыгъахьэхэрэ организациехэм япащэхэр.

Къыблэ федеральнэ шъолъы­рым игъэстыныпхъэ-энергетическэ комплекс щынэгъончъэу щытыным иIофыгъу ары зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр зытегущыIагъэхэр. Мы лъэныкъом мэ­хьанэшхо зэриIэр ыкIи ащ епхыгъэ пшъэрылъхэу УФ-м и Президентрэ къэралыгъом щы­нэ­гъончъэнымкIэ и Советрэ къа­гъэуцугъэхэр шIокI имыIэу гъэцэкIэгъэнхэ зэрэфаер Владимир Устиновым пэублэм къы­щиIуагъ.

— Гъэстыныпхъэ-энергетическэ комплексымкIэ мэхьанэшхо зиIэ псэолъэ 600 фэдиз Къыблэ федеральнэ шъолъырым ит. Ахэм язытет зэгъэшIэгъэным фытегъэпсыхьагъэхэ уплъэкIунхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, хэбзэгъэуцугъэр бэрэ укъуагъэ мэхъу. Шапхъэхэм адимыштэ­жьыхэрэ шIыкIэхэр ыкIи обо-рудованиер агъэфедэхэу плъэ­гъущт, объектхэм ящынэгъончъагъэ икъу фэдизэу ухъума­гъэп. Арышъ, мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр гъэлъэшыгъэн фае, — къыIуагъ Владимир Ус­тиновым.

Джащ фэдэу псэупIэ фондым фэгъэзагъэхэ псэуалъэхэм ыкIи рыкIуапIэхэм ягъэфедэн щынэгъончъэу щытынхэ зэрэфаер къэзэрэугъоигъэхэм къариIуагъ. Шапхъэхэр зэрамыгъэцэкIагъэ­хэм къыхэкIыкIэ, къалэу Шахты фэтэрыбэу зэхэт унэу дэтым газыр къызэрэщыуагъэр зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм агу къы­гъэкIыжьыгъ. Мы хъугъэ-шIа­гъэм изэхэфын нахь гъэпсынкIэгъэн зэрэфаер ыкIи мыхэм афэдэ тхьамыкIагъохэр тапэкIэ къэмыхъунхэм фэшI пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр нахьыбэу зэхэщэгъэнхэм мэхьанэшхо зэ­риIэр В. Устиновым къы­хигъэщыгъ. Ащ дакIоу гъэстыны­п­хъэ-энергетическэ комп­лексым ипсэуалъэхэу федеральнэ шъо­лъырым итхэм язытет зэгъэшIэ­гъэным фытегъэпсы­хьагъэхэ Iофтхьабзэхэр субъ­ект­хэм япа­щэхэм зэхащэнхэу пшъэ­рылъ къафишIыгъ. Гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэмрэ электричествэмрэ ягъэфедэнкIэ чIыфэу зэIуагъэкIагъэр дэгъэзыжьы­гъэным иIофыгъуи анаIэ тыраригъэдзагъ, ащкIэ пшъэрылъхэр афишIыгъэх.

Зэхэсыгъом ыуж АР-м и ЛIы­шъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, гъэстыныпхъэ-энергетическэ комплексым ипсэуалъэхэр къэу­хъумэгъэнхэм фэгъэзэгъэ меж­ведомственнэ комиссие рес­публикэм щызэхащагъ. Мыщ фэдэ объект 16-р федеральнэ реестрэм хагъэуцуагъ. Джащ фэдэу псэуалъэхэр къэухъумэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ ин­женернэ-техническэ пкъыгъохэм язытет зыфэдэм ыкIи ахэм
Iоф зэрашIэрэм пытагъэ хэлъэу лъэплъэх, щыкIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм анаIэ тет. Унэе псэупIэхэр, социальнэ ыкIи коммерцием епхыгъэхэ псэуа­лъэхэр энергосетьхэм апышIэгъэнхэм уахътэу текIуадэрэр нахь макIэ шIыгъэным ащ
фэгъэзагъэхэ организациехэм япащэхэм анаIэ тырагъэтын зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Зэпыу фэмыхъоу псэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэр цIыфхэм афагъэцэ­кIэнхэм, авариехэр къэмыхъунхэм, гъэстыныпхъэ шхъуантIэм-
рэ электричествэмрэ ягъэфе­дэнкIэ щыIэхэ чIыфэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм лъыплъэнхэу къафигъэпытагъ.

— Гъэстыныпхъэ-энергети­ческэ комплексым ипсэуалъэхэр терроризмэм ылъэныкъокIэ ухъумэгъэнхэм мэхьанэшхо етэ­ты. Ащ дакIоу энергокIуа­чIэхэм ахэгъэхъогъэным, тызыщыкIэрэр нахь макIэ шIыгъэным Iоф дэтэшIэ. Ащ пае непэ щы­Iэхэ подстанциехэр тэгъэкIэ­жьых, кIэу тэшIых. Энергиер къэзытырэ нэмыкI шIыкIэхэр гъэфедэгъэнхэм тыпылъ. Мыщ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ шъолъырым социальнэ-экономикэ зыпкъитыныгъэрэ ищы­нэгъончъагъэрэ къэтэухъумэх, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ на­хьышIу мэхъу, — къыIуагъ кIэ­у­хым КъумпIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.