Марзиет анахь кIэлэпIу дэгъу

Адыгэкъалэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIитф дэт. Хабзэ зэрэхъугъэу, ахэм ащылэжьэрэ кIэлэпIухэм ащыщэу анахь дэгъур къыхэгъэщыгъэным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр илъэс къэс къалэм щырагъэкIокIы.

БэмышIэу «Илъэсым икIэлэпIу» зыфиIорэ зэ­нэкъокъоу муниципали­тетым щырекIокIыгъэм кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ пэпчъ илIыкIо хэлэжьагъ.

Ахэр апэрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ипедагог-пси­хологэу Хьаджэбыекъо Рузан, ятIонэрэм икIэ­лэпIоу ТIэшъу Марзиет, ящэ­нэрэм илIыкIоу ХъокIо ФатIимэт, яплIэнэрэм иму­зыкальнэ пащэу Светлана Панченкэр ыкIи ятфэнэрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм икIэ­лэпIоу ТхьалI Зар.

ЦIыф бэдэдэ къызэкIо­лIэгъэгъэ зэнэкъокъур къы­зэIуахыгъ къалэм имэр иапэрэ гуадзэу Гъыщ Маратрэ муниципалитетым гъэсэныгъэмкIэ игъэIоры­шIапIэ ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Пчы­хьалIыкъо Светланэрэ. КIэ­лэцIыкIухэм япIункIэ гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу, пшъэрылъэу непэ къэу­цу­хэрэр щытхъу хэлъэу агъэ­цэкIэнхэу ыкIи зэнэ­къокъум текIоныгъэ къыщыдахынхэу ахэр къафэлъэIуагъэх.

Мэфэ зытIущым лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ зэнэкъокъур рекIокIыгъ: «Визитная карточка», «Я — воспитатель детей нового поколения», ямынэ­Iосэ классым урок щытыгъэнымкIэ, амышIэрэ кIэлэцIыкIухэм жабзэ къа­фагъотынымкIэ, нэмыкI­хэмкIи.

«Илъэсым икIэлэпIу» зы­фиIорэ зэнэкъокъум кIэухэу фэхъугъэм, апэрэ чIыпIэр жюрим зыфигъэшъошагъэм ежэщтыгъэхэр зэнэкъокъум хэлэжьагъэ­хэм язакъоп, ащ ыгъэгумэ­кIыщтыгъэх яIофшIэгъухэр, кIэлэцIыкIухэр, ахэм янэ-ятэхэр. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэу цIыф бэ­дэдэ къызэкIолIагъэм хэлэжьагъ, жюрим пэрытныгъэр зыфигъэшъоша­гъэхэм афэгушIуагъ, Iофэу ашIэрэмкIэ зэрафэразэр ариIозэ, тапэкIи гъэхъэгъэ­шIухэр ашIынхэу афэлъа­Iозэ ЛIыхэсэ Махьмудэ шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх.

Апэ зэнэкъокъум хагъэ­унэфыкIырэ чIыпIэхэр зы­фагъэшъошагъэхэу педагог-психологэу Хьаджэбыекъо Рузанэрэ музыкэр языгъэхьырэ Светлана Панченкэмрэ сомэ мин 25-рэ ыкIи мин 30-рэ зэ­рыт сертификатхэмрэ къэ­гъагъэхэмрэ араты­жьы­гъэх. ЗэкIэ зажэщтыгъэхэ, апэрэ чIыпIэр жюрим зыфигъэшъошэгъэ, «Илъэсым икIэлэпIу» зыфиIорэ щытхъуцIэр зы­хьыгъэми ыцIэ къыриIуагъ — ар ятIонэрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм икIэлэпIоу ТIэшъу Марзиет. Ащ сомэ мин 35-рэ зэрыт сертификатымрэ къэгъагъэхэмрэ ЛIыхэсэ Махьмудэ фэгушIозэ ритыжьы­гъэх. Къыхэгъэхъожьы­гъэн фае, Марзиет а щыт­хъу­цIэр къызэрэфагъэшъуа­шэ­рэр апэрэп — 2015-рэ илъэсми «Илъэсым икIэлэпIу» ар хъугъэ.

Тэри ТIэшъу Марзиет тыфэгушIозэ тыфэлъаIо республикэ зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыди­хынэу.

Нэхэе Рэмэзан.