Къырым, Севастополь афэгъэхьыгъ

Къырым ыкIи Севастополь Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэхэм фэгъэхьыгъэ спорт зэнэкъокъухэр Адыгэ Республикэм щэкIох.Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу Дмитрий Щербаневыр, Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу Анатолий Лелюк зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъэх, гъэхъагъэхэр ашIынэу къяджагъэх.

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ шъэожъыехэм, пшъэшъэжъыехэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ. Мыекъуапэ игъогухэм зэIукIэгъу­хэр ащызэхащагъэх. 2007-рэ илъэсым къэхъугъэ пшъашъэхэм якуп Вероника Сукачевам апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Светлана Крывенкэр ятIонэрэ, Анастасия Турскаяр ящэнэрэ хъугъэх.

АнахьыкIэхэм якуп Анастасия Гурскаям текIоныгъэр къыщи­хьыгъ.

Аныбжьхэм ялъытыгъэу апэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр: Д. Рахматуллина, Н. Трофимов, Н. Гребенюков, Д. Гурова, И. Плакушкин, К. Аладашвели. Я 2 — 3-рэ чIыпIэхэр зыфагъэшъошагъэхэр: М. Брюхова, Р. Виневский, Е. Шумилин, С. Шишков, А. Аджыр, Д. Нижегородский, Е. За­кутин, М. Тулайкин, О. Бабушкина, нэмыкIхэри.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм Дмитрий Щербаневыр, Анатолий Лелюк афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

Сурэтыр зэнэкъокъум къыщытетхыгъ.