ЩыIэныгъэр ясурэт

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым къэгъэ­лъэгъонэу къыщызэIуахыгъэр Сергей Олешнерэ Лариса Ушаковамрэ яIофшIагъэхэм афэгъэхьыгъ.Сергей Олешне Ростов хэкум къыщыхъугъ. Къыблэ шъолъыр федеральнэ университетым икафедрэ ипрофессор, академик, Урысыем изаслуженнэ сурэтышI, общественнэ пшъэрылъхэр егъэ­цакIэх. Живописым, графикэм, скульптурэм, искусствэм инэ­мыкI лъэныкъохэм иIэпэIэсэныгъэ къа­щегъэлъагъо. Джэрзым, пхъэм, мыжъом фэшъхьафхэм пкъыгъо­хэр ахешIыкIых. Тарихъым ехьылIэгъэ IофшIагъэу иIэр макIэп. Адам ыкIи Евэ, цIыф цIэрыIохэм, инэIуасэхэм ясурэт­хэр шэпхъэ лъагэхэм адештэх, блэкIыгъэ лIэшIэгъухэр, тызхэт лъэхъаныр нэгум къыкIегъэуцох.

Лариса Ушаковам урыс художественнэ еджапIэм ишэн-хабзэхэр лъегъэкIуатэх, искусствэм ижанрэ зэфэшъхьафхэмкIэ Iоф ешIэ. Тарихъым, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, къэгъагъэхэм яхьылIагъэ­хэр гъэшIэгъоных. Аспирантурэр Москва къыщиухыгъ, Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэт.

Хы ШIуцIэм, Азов хым янэпкъ­хэм, зыгъэпсэфыпIэхэм, къэгъэгъэ лъэпкъхэм яхьылIэгъэ сурэтхэр шъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэкIэрэкIагъэх.

Къэгъэлъэгъоным икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм музеим ипащэу Кушъу Нэфсэт, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Шэуджэн Бэлэ, Адыгеим исурэтышI цIэрыIохэу Хъуажъ Рэмэзан, Эдуард Овчаренкэр, нэмыкIхэри къыщыгущыIагъэх. Сергей Олешнерэ Лариса Ушаковамрэ ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм икъулыкъушIэхэм аIукIагъэх. Республикэм и ЛIышъхьэ, къэгъэлъэгъоным изэ­хэ­щакIохэм зэрафэразэхэр С. Олешнерэ Л. Ушаковамрэ хагъэ­унэфыкIыгъ.

Гъэтхапэм и 30-м нэс къэгъэ­лъэгъоныр музеим щыкIощт.