Ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн фэIорышIэщт

Лъэхъаным къыздихьыгъэ Iофыгъохэм ащыщ адыгабзэр зэрэчIэты­нэрэр. Тиныдэлъфыбзэ изэгъэшIэн, икъызэтегъэнэн фэгъэзэгъэ Проектнэ офис республикэм щызэхащагъ.

Мыщ зэхэсыгъо заулэу иIагъэхэм апэрэ лъэбэкъоу щагъэ­нэфагъэхэм ащыщ ыпэкIэ адыгабзэр еджапIэхэм зэращызэрагъашIэщтыгъэ лъэпкъ программэм техьажьынхэр. Къэ­кIощт илъэсыкIэ еджэгъум а программэм тетэу Iоф зышIэщт пилотнэ еджапIэу агъэнэфагъэ­хэм ащыщэу гимназиеу N 5-м бэмышIэу тыщыIагъ ыкIи адыгабзэмкIэ икIэлэегъаджэхэм гущыIэгъу тафэхъугъ.

Анахьэу кIэлэегъаджэхэм упчIэу афэдгъэзагъэр бзэм изэгъэшIэнкIэ зэхъокIыныгъэшIоу зажэхэрэр, ащ ишIуагъэу къэкIонэу алъытэмэ, нэмыкIхэри. Егъэджэгъу сыхьатхэр кIохэу тытефагъ.

Я 5 «А» классым Гъыщ Светланэ урыс кIэлэцIыкIухэм адыгэ литературэр аригъэхьэу тычIэхьагъ. Илъэс 24-рэ хъу­гъэу Светланэ адыгэ литературэмрэ адыгабзэмрэкIэ регъаджэх.

— Адыгабзэм изэгъэшIэн сыдигъуи тхьамафэм сыхьатитIу, литературэм зы сыхьат ате­лъытэгъагъ, — еIо ащ. — Куоу бзэр зэбгъэшIэным фэшI ари макIэу сэ сеплъы. Илъэс пчъа­гъэу Iоф зыщысшIэрэм къы­кIоцI программэ зэфэшъхьафхэмкIэ едгъэджагъэх. Джы тызтет программэр урыс ыкIи нэмыкI лъэпкъхэм ателъытагъ. Адыгэ литературэр урысыбзэкIэ зэдгъэшIэрэ купхэр нахьыбэ хъугъэх, адыгэбзэ закъом нахьи. Лъэпкъ программэу илъэс пчъа­гъэкIэ узэкIэIэбэжьмэ зэредгъа­джэщтыгъэхэм джы тытехьа­жьынэу рахъухьагъ. Ау а программэр мы уахътэм зыфэ­укIочIын кIэлэеджакIоу классхэм къарыкIыщтыр мэкIэ дэд. Сыда пIомэ бзэр аIулъэп, къызыгурыIорэри бэп.

ТигущыIэгъу къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мыгъэ федеральнэ программэм къызэрэдыхэлъытагъэу, ныдэлъфыбзэр куоу арагъэшIэщтэу агъэнафэ. Апэрэ классым къычIэхьащтхэм бзэр зыIулъхэр къахахынхэшъ, еджа­кIохэр куп-купэу агощыщтых. Проектнэ офисым хэтхэм зэрагъэнэфагъэмкIэ, Тамбый Джантыгъэ итхылъэу «Тхыбзэ» зыфиIорэмкIэ рагъэджэщтых. Программищмэ атетхэу джы Iоф ашIэщт.

Нэужым адыгабзэм исыхьат Ожъ Нахьмэт я 5 –рэ классым щаригъэхьызэ тычIэхьагъ. Нахьмэт илъэс 18 хъугъэ Iоф зи­шIэрэр.

— АпэрапшIэу хэзгъэунэфыкIымэ сшIоигъор тиклассхэм адыгабэ арысэу къызэрэхэкIырэр ары, — къыIуагъ ащ.— Нэбгырэ 15 — 18-м нэсэу. «Сыфаеп, бзэр зэзгъэшIэщтэп» ыIоу зы нэбгырэ къахэкIырэп. Ащ лъэшэу тегъэгушIо.

Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ателъытэгъэ программэмкIэ аужырэ илъэсхэм Iоф зэрашIэрэр Ожъ Нахьмэт къытфиIотагъ. Лъэпкъ программэм текIынхэу зэрэхъугъагъэр адыгабзэм икIэлэегъаджэхэм гу­къэошхоу зэряIагъэр ащ къыхигъэщыгъ.

— Тиныдэлъфыбзэ бай, титхакIохэм ятворчествэ ядгъэ­шIэнымкIэ а программэр амалышIоу тиIагъ, — еIо Нахьмэт. — Джы ащ Iоныгъом и 1-м къыщегъэжьагъэу тызэрэте­хьажьыщтым тегъэгушхо. Бзэр зэрагъэшIэным кIэдгъэгушIунхэр кIэлэегъаджэхэм типшъэры­лъышъ, тисыхьатхэр зэрэзэхэтщэщтхэм екIолIэкIэ гъэнэфагъэхэр къыфэдгъотыщтых.

Ныдэлъфыбзэр зэрифэшъуа­шэу зэгъэшIэгъэным ыкIи ар къэухъумэгъэным афытегъэ­псыхьагъэу IофшIэныр зэрэзэхащэщтым республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат лъэплъэ, хэбзэ органхэм якъулыкъушIэхэми зэряфэшъуашэу агъэцэкIэщтхэмкIэ унашъохэр афишIыгъэх. Адыгабзэм изэгъэшIэн амал пстэури фэIорышIэмэ, шIуагъэ къызэритыщтым щэч хэлъэп.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.