Адыгеим и ЛIышъхьэ ректорым зэIукIэгъу дыриIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм социологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу, 1996-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Хъунэго Рэщыдэ зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

Университетым ипэщэ Iэ­натIэкIэ Хъунэго Рэщыдэ иполномочиехэм япIалъэ зэрикIы­гъэм епхыгъэу АКъУ-м иректорыкIэ ихэдзын тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрэзэхащэщтхэм, республикэм иапшъэрэ еджапIэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ амалэу щыIэхэм атегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум ипэублэ Адыгеим и ЛIышъхьэ Хъунэго Рэщыдэ имэфэкIкIэ фэгушIуагъ, апшъэрэ гъэсэныгъэ ягъэгъотыгъэнымкIэ АКъУ-м гъэхъагъэу иIэхэм иIахьышхо зэрахишIыхьагъэм фэшI «тхьауегъэпсэу» риIуагъ.

Университетыр мылъкукIи, техникэкIи нахь зэтегъэпсыхьэгъэнымкIэ ректорым Iофышхо зэришIагъэр КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ.

Хъунэго Рэщыдэ пэщэныгъэ зыщызэрихьэгъэ илъэсхэм АКъУ-м спортымкIэ и Унэу Кобл Якъубэ ыцIэкIэ щытыр, Научнэ библиотекэр, общежитиитIу, студент поликлиникэ, бизнес-инкубатор, бассейн ыкIи нэмыкI псэуалъэхэр агъэпсыгъэх, корпусыжъхэр агъэкIэжьыгъэх.

Ащ нэмыкIэу гуманитар-техническэ колледжыр, республикэ естественнэ-хьисап еджапIэр, институти 3, факультет 12, шIэныгъэхэмкIэ Урысые Академием и Къыблэ научнэ гупчэ икафедрэхэр, информационнэ технологиехэмкIэ Гупчэр, космическэ фэIо-фашIэхэмкIэ Гупчэр, ботаническэ садыр, музейхэр зы­хэхьэрэ университет комплекс агъэпсыгъ. Сэнэхьатхэу АКъУ-м аIэ къыщырагъахьэхэрэм лъэшэу ахэ­хъуагъ.

«ШIогъэшхо къытэу илъэсыбэрэ пэщэныгъэ зэрэзепхьа­гъэм, уиIоф хэшIыкIышхо зэрэфыуиIэм, опыт ин зэрэпIэкIэлъым яшIуагъэкIэ Адыгэ къэралыгъо университетым хэгъэгум иапшъэрэ еджапIэ­хэм азыфагу чIыпIэ дэгъу щиубытыгъ, КавказымкIэ гъэ­сэныгъэ дэгъу зыщаратырэ просветительскэ гупчэ ар хъугъэ. Ар къэзыушыхьатырэр университетым къычIахьэ зышIоигъохэм, IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыхэрэри ахэм зэрахэтхэу, япчъагъэ зэрэхахъорэр ары. Университетыр къэзыухыгъабэмэ непэ республикэм иэкономикэрэ исоциальнэ лъэныкъорэ яхэ­­хъо­ныгъэ яIахьышIу ха­шIыхьэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Хъунэго Рэщыдэ дэгъоу пэщэныгъэ зэ­рэ­зэрихьагъэм ишIуагъэкIэ гъэ­сэныгъэшхо, опыт ин зиIэ про­фессорхэмрэ кIэлэегъаджэ­хэмрэ апшъэрэ еджапIэм щиугъоинхэ ылъэкIыгъ.

Хъунэго Рэщыдэ пэщэныгъэ зыщызэрихьэгъэ илъэсхэм рес­публикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ гъэхъагъэхэр апшъэрэ еджапIэм ышIыгъэх. Анахьэу гуманитар лъэныкъор ары ар зыфэгъэхьыгъэр. Дин, лъэпкъ, культурологическэ Iофыгъохэм афэгъэхьыгъэ научнэ IофшIагъэхэм, бзэ­шIэныгъэлэжьхэм, тарихълэжьхэм, биологхэм яIофшIагъэ­хэм зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм осэшхо къащафашIыгъ.

КъумпIыл Мурат зэрилъытэ­рэмкIэ, Адыгэ къэралыгъо университетым непэ инновационнэ программэхэмрэ проект гъэшIэгъонхэмрэ щыпхыращых. Ахэм ащыщ Кавказ научнэ-хьисап гупчэр зэрэзэхащагъэр, респуб­ликэ хьисап еджапIэм хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIырэр, хьисап парк къызэрэзэIуахыгъэр. АКъУ-м IэкIыб къэралыгъохэм арыт апшъэрэ еджапIэхэм гъусэныгъэу адыриIэм зырегъэушъомбгъу, студентхэм стажировкэ арагъэхьы, кIэлэегъаджэхэр яопыткIэ зэдэгуащэх, научнэ конференциехэр зэхащэх.

Адыгэ къэралыгъо университетым иректор IэнатIэ зэригъэ­цэкIагъэмкIэ осэшIу къызэрэфишIыгъэм фэшI КъумпIыл Му­рат зэрэфэразэр Хъунэго Рэщыдэ къыIуагъ. Апшъэрэ еджапIэм ипэщакIэу агъэнэфэщтым АКъУ-м хэбзэ шIагъоу иIэхэр лъигъэкIуатэхэ зэрашIоигъор хигъэунэфыкIыгъ. Хъу­нэго Рэщыдэ апшъэрэ еджапIэм ищыIэныгъэ джыри тапэкIэ къыхэлажьэ зэрэшIоигъор Къум­пIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу