Гъэтхапэм и 15-м шIомыкIэу

IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэм мазэ къэс УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд отчет фагъэхьын фае.

Мазэм и 15-м шIомыкIэу ар агъэцэкIэнэу законым къыщеIо. ЗыгорэкIэ ар зыгъэпсэфыгъо е мэфэкI мафэм тефэмэ, ащ ыуж къикIырэ IофшIэгъу мафэм шIокIы хъущтэп.

IофшIапIэ къэзытэу ПенсиехэмкIэ фондым зыщызытхыгъэхэм зэкIэми отчетхэр къатынхэ фае. Мазэ къэс ащ фэдэ тхылъэу атыхэрэм яшIуагъэкIэ пенсионерыр IофшIэпIэ чIыпIэм IукIыжьыгъэмэ ащ фондыр щыгъуазэ мэхъу. Ар шIокI зимыIэ Iоф, сыда пIомэ IофшIапIэм Iумытыжь пенсионерым ипенсие индексацие ашIыжьын фае. IофшIапIэм IотыфэкIэ страхованиемкIэ пенсием гъэ­нэфагъэу ахъщэ тедзэ иIэу, индексациер ащ къыщыдэмылъытагъэу ары къызэрэратырэр.

Отчетыр зэрэбгъэхьазырыщт программэр ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIубгъоу www.pfrf.ru зыфиIорэм ибгъотэн плъэкIыщт.

Адыгеим ащ фэдэу IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытырэ 6500-рэ фэдизмэ гъэтхапэм и 15-м шIомыкIэу отчетхэр ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу АР-м щыIэм фатIупщынхэ фае.

Фондым и ГъэIорышIапIэу мы муниципальнэ образованием щыIэм испециалистэу БрантI Саидэ селоу Вольнэм кIогъагъэ. Ащ щыпсэухэрэм яупчIэхэм джэуапхэр аритыжьыгъэх, зыщищыкIагъэм IэпыIэгъу афэ­хъугъ. Нэбгырих зэкIэмкIи къе­о­лIагъэр. Пенсиехэм ягъэ­псын, якIэлъытыкIыжьын, къызэрафэкIощт шIыкIэр, ны мылъкум игъэфедэн нахьыбэу ахэр зыгъэгумэкIыщтыгъэхэр.

Къулыкъум иIофышIэхэм къы­зэраIорэмкIэ, мыщ фэдэу псэупIэхэр къызэракIухьэхэрэр на­хьыбэу нэжъ-Iужъхэр ары зыгъэфедэхэрэр — ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ органэу зэпхыгъэхэм якIолIэнхэр ахэм къин къафэхъу.

ПенсиехэмкIэ фондым икъулыкъоу псэупIэхэр къэзыкIухьэхэрэм испециалистхэм заIубгъэкIэным пае зябгъэтхын ищыкIагъэп. ПсэупIэу уздэсым къызщыкIощтхэ мафэмрэ уахътэмрэ псэупIэ кой администрацием къыщыуаIощт, чIыпIэ гъэ­зетми къыхеуты.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.