Чэримэ непэ тыIукIэщт

Адыгэ лъэпкъым иорэдыIо цIэрыIоу Нэфышъ Чэримэ ипчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэра­лыгъо филармоние непэ щыкIощт.

Къыблэм, Темыр Кавказым яорэдыIо анахь цIэрыIоу, Адыгэ Республикэм итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехьэр» зыфагъэшъошагъэу Нэфышъ Чэримэ ипчыхьэзэхахьэхэр тишъолъырхэм, Москва, ти­лъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэ Iэ­­кIыб къэралыгъохэм ащыкIуагъэх.

Бзэр — псэ. Тарихъыр, ­лъэпкъ шэн-хабзэхэр, адыгэ шъуашэр, адыгэ быракъыр, адыгэ орэдыр, лъэпкъ къашъор — ахэр арых адыгэ лъэпкъыр дунаим нахьышIоу щязыгъашIэхэрэр. Нэфышъ Чэримэ иорэдхэмкIэ лъэпкъ шIэ­жьыр, лъэпкъ гупшысэр щыIэныгъэм щыпхырещых.

Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъ­къа­рым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, нэ­мыкIхэм якомпозиторхэм аусы­гъэхэ орэдхэр ипчыхьэзэхахьэхэм ащэIух. 2019-рэ илъэсым Адыгеим щыцIэрыIохэу Жэнэ Къырымызэрэ Тхьабысым Умаррэ яюбилейхэр игъэкIотыгъэу хэтэгъэунэфыкIых. НэбгыритIури Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэх, лIыхъужъныгъэ зэрахьагъ. Фашист техакIохэр зэхакъутэхи, мамыр псэукIэм игъэдэхэн зыфежьэ­жьы­хэм, Къ. Жанэмрэ У. Тхьабысы­мымрэ лъэпкъ культурэм, литературэм цIэрыIо ащыхъугъэх, орэдэу зэдаусыгъэхэр щыIэны­гъэм щэжъынчых.

Къ. Жанэм игущыIэхэм атехыгъэ орэдэу «Синанэм» адыгэу дунаим тетхэр зэфищагъэх. Ти­лъэпкъэгъухэм ямызакъоу, урыс­хэм, абхъазхэм, нэмыкIхэм къаIо.
«Бэрэчэт босын», «Адыгэ хэку», «Адыгэ нысэр унэм итэщэ», фэшъхьафхэу У. Тхьабы­сымым ыусыгъэхэр Нэфышъ Чэ­римэ ирепертуар хэтых.

Адыгэ Республикэм и Мафэ, бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ, адыгабзэм изэгъэшIэн фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм, Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ, нэмыкI­хэм яхьылIэгъэхэ зэIукIэгъухэм Нэфышъ Чэримэ ахэлэжьэныр шэнышIу фэхъугъ. Лэжьыгъэм иIухыжьын зэраухыгъэм фэгъэ­хьыгъэхэ мафэхэри тиреспубликэ игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIых. Адыгэ къуаджэхэм ямафэхэри гъэшIэгъонэу тиреспубликэ щэ­кIох. Ч. Нэфышъэр Улапэ ицIыф гъэшIуагъ. Къуаджэм шIукIэ ща­шIэ, яхьэкIэ лъапI.

— Адыгеим сыкъэкIоныр, концерт къыщыстыныр лъэшэу ­сигуап, — къеIуатэ Адыгэ Респуб­ли­­кэм инароднэ артистэу Нэ­фышъ Чэримэ. — НэIуасэу, ныб­джэгъоу щысиIэр макIэп. Зэкъошхэм япчыхьэзэхахьэхэр сшIо­гъэшIэ­гъоных, гукъэкIыжь лъапIэу сиIэх.

Адыгэ орэдхэм адакIоу зэ­рыджэ плъыжьым фэгъэхьыгъэр Ч. Нэфышъэм иконцертхэм къащеIо. Искусствэр ищыIэныгъэ щыщ зэрэхъугъэм артистыр рэгушхо. ИорэдхэмкIэ, мэкъэ гохь Iэтыгъэу иIэмкIэ цIыфыгухэм алъыIэсын, ыгъэгушIонхэ елъэкIы.

Уипчыхьэзэхахьэ тыкъежэ, тилъапIэу Чэрим. Адыгэ лъэп­къым о шIоу фапшIэрэр щыIэ­ныгъэм хэкIокIэщтэп. Лъэужэу къэбгъанэрэм лIэужхэр зэрепхых, мамыр псэукIэр егъэдахэ. Опсэу, Чэрим! Тхьэм бэгъашIэ, насыпышIо уеш!

Сурэтым итыр: Нэфышъ Чэрим.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.