Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр!

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ фэшI тыгу ­къыддеIэу тышъуфэгушIо!

Бзылъфыгъэхэр ары щыIэныгъэм шIоу хэлъыр зэкIэ: шIулъэгъур, гукIэгъур, дэхагъэр, Iу­шыгъэр къызыпкъырыкIыхэрэр.

Сыд фэдэрэ лъэхъани осэшхо зэратыщтыгъэ шэнышIухэм арыгъозэнхэм, шъыпкъэныгъэ ахэлъыным, унэгъо кIоцIым хэбзэ пытэ илъыным псэемыблэжьэу шъуфэлажьэ. Джэныкъо машIор къызэрэшъуухъумэрэм, кIэлэцIыкIухэм япIункIэ шъузэрэзышъхьамысыжьырэм анэ­мыкIэу, общественнэ IофшIэнымкIи, шъузы­фэгъэзэгъэ IофымкIи ренэу чаныгъэ къызыхэ­шъогъафэ. Уахътэ тешIэ къэс бзылъфыгъэм унагъом, къэралыгъом, обществэм мэхьанэу ащыриIэм хэхъо зэпыт.
Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъуиунагъохэм гушIуагъо ренэу арылъынэу, шъуигупсэхэмрэ къышъупэблэгъэ цIыфхэмрэ ягуфэбэныгъэ шъущымыкIэнэу шъу­фэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный