МэфэкI шIухьафтын

«АлтайБаскет» Алтай край – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 86:67 (15:23, 18:17, 25:9, 28:18). Гъэтхапэм и 3-м Алтай краим щызэдешIагъэх.


«Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 20, Абызов – 14, Милютин – 10, Майборода – 13, Кочнев – 8, Снисаренко – 2.

ЗэIукIэгъум икIэух «АлтайБаскетым» хъагъэм Iэгуаор нахьыбэрэ ридзагъ, текIоныгъэр къыдихыгъ.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«АлтайБаскет» — «Динамо-МГТУ» — 82:90 (28:13, 10:20, 25:23, 12:19, 7:15).
Гъэтхапэм и 4-м зэдешIагъэх.

Зезыщагъэхэр В. Алексеев – Санкт-Петербург, В. Момот – Новосибирск, А. Расторгуев – Томск.

«Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 22, Гапошин – 14, Абызов – 22, Милютин – 4, Майборода – 12, Кочнев – 16.

ЕшIэгъур узыIэпищэу кIуагъэ. «АлтайБаскетым» итренер шъхьа­Iэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Борис Соколовскэр тихэгъэгу щызэлъашIэ. Урысыем ихэ­шыпыкIыгъэ командэ ипащэуи уахътэ къыхэкIыгъ. ЯтIонэрэ зэIукIэгъури «АлтайБаскетым» ыхьынэу чIыпIэшIу итыгъ.

— Очко 18-кIэ тапэ итыгъэх, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Аужырэ нэгъэупIэпIэгъухэм Хьакъунэ Руслъан ухъумакIохэр къызэри­нэкIыхи, очкоуищ дзыгъор зегъэцакIэм, Iэгуаор хъагъэм щычэрэгъугъ. Пчъагъэр 75:74. Тазыр дзыгъом ишIуагъэкIэ Р. Хьакъунэм пчъагъэм хегъахъо – 75:75.

Такъикъи 5 командэхэм къафыхагъахъо. ТекIоныгъэр къыдэзыхыщтыр язэрэмыгъашIэу ешIа­кIохэр зэнэкъокъух. Адыгеим икIыгъэхэр яIэпэIэсэныгъэкIэ зыкъыуагъаштэу ешIагъэх, едзыгъор зэраухыгъэр: 7:15.

Шъобж къызэрэтыращагъэм къыхэкIэу Николай Ереминыр Алтай краим кIуагъэп, ипсауныгъэ зыпкъ регъэуцожьы. «Динамо- МГТУ-м» икапитанэу Артем Гапошиным шъобжыр икъоу ымыгъэ­хъужьэу зэIукIэгъум хэлэжьагъ.

ЕшIакIохэм ямызакъоу, командэхэм ятренерхэри зэнэкъокъугъэх. А. Синельниковым текIоныгъэм фэкIорэ шIыкIэшIухэр къыгъотыгъэх.

— Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ титекIоныгъэ фэтэгъэхьы, — къытиIуагъ Андрей Синельниковым.

«Динамо-МГТУ-р» я 8-рэ чIыпIэм щыI, гъэтхапэм и 15 – 16-м тиешIакIохэр «Локомотив-Кубань-ЦОП-м» Мыекъуапэ щыIукIэщтых.