Гъэтхапэм и 10-р — Адыгэ Республикэм и Конституцие и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу
лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Адыгэ Республикэм и Конституцие и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Мы правовой документыр 1995-рэ илъэсым гъэтхапэм и 10-м зэраштагъэр Адыгэ Республикэм итарихъкIэ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэ хъугъэ. Республикэм и Закон ШъхьаIэ Адыгеим иправовой статус къызэригъэнэфагъэм, къэралыгъо хэбзэ къулыкъухэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъухэр зэрэзэхащэхэрэр, ахэм Iоф зэрашIэщт демократическэ шапхъэхэр зэрэкIигъэпытыхьажьыгъэхэм имызакъоу, тишъолъыр политикэ зыпкъитыныгъэ илъынымкIэ, культурнэ, социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ лъэпсэшIу хъугъэ.

Адыгеим амалэу иIэхэр нахь икъоу гъэфедэгъэнхэм, республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектыбэмэ япхырыщын Конституциер афэIорышIэ.

Конституционнэ шапхъэхэмрэ положениехэмрэ IэубытыпIэ къызы­фэтшIыхэзэ, Адыгэ Республикэм хэхъоныгъэ тапэкIи едгъэшIын, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъедгъэIэтын зэрэтлъэкIыщтым тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуи­Iэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ апае IофышIоу ешъухьыжьэрэ пстэуми гъэхъагъэхэр ащышъушIынэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм
и Тхьаматэу Владимир Нарожный