«Адыгэ макъэр» лъэпкъым ымакъ

Лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ макъэр» 1923-рэ илъэсым гъэтхэпэ мазэм и 8-м къыщыублагъэу къыдэкIы. Уахътэр сыд фэдиз ипсынкIагъэу ыпэкIэ лъэкIуатэми, тарихъыр жъы хъурэп, IофшIагъэу щыIэм шIукIэ тыфызэплъэкIыжьы.

1923-рэ илъэсыр лъэхъэнэ къызэрыкIоу щытыгъэп. Октябрэ революцием ыуж щыIэныгъэм зэхъокIыныгъэу фэхъугъэр ма­кIэп. Адыгэ хэкум икъуаджэхэм еджапIэхэр къащызэIуахэу фежьагъэх. ТхакIи, еджакIи цIыфхэм зэрагъэшIэнымкIэ, Iоф­шIапIэхэр къызэIуахынхэмкIэ адыгэ гъэзетым мэхьэнэ ин ратыщтыгъ.

«Адыгэ макъэм» иапэрэ редакторэу КIэрэщэ Тембот, нэмыкIхэу лъэпкъ гъэзетым пэщэныгъэ дызезыхьагъэхэм цIыф цIэрыIохэр къахэкIыгъэх. Хэ­гъэгу зэошхом илъэхъан фашист техакIохэм пхъашэу апэуцужьыгъэхэм журналистхэр ащыщых. Андырхъое Хъусен, Жэнэ Къырымызэ, фэшъхьафхэм дзэм къулыкъур щахьыгъ.
Заом икIэлэцIыкIухэу Кощбэе Пщымафэ, Пэнэшъу Сэфэр, Мэщ­бэшIэ Исхьакъ, Бэгъ Нурбый, Нэ­хэе Руслъан, Мэрэтыкъо Рэ­мэзан, фэшъхьафхэм адыгэ гъэ­зетым иредакцие Iоф щашIагъ.

ЩыIэныгъэм икъиныгъохэр хъулъфыгъэхэм къызэранэкIынхэм, гъэзетыр лъэ­хъаным ди­штэу къыдэгъэкIыгъэ­ным бзы­лъфыгъэхэм яIахьышIу хашIыхьэ. «Адыгэ макъэм» иредактор шъхьаIэ игуа­дзэу Мэщ­лIэ-къо Саидэ, пшъэ­дэ­кIыжь хэ­хыгъэ зыхьырэ Жа­кIэмыкъо Аминэт, журналистхэу Сихъу Гощнагъо, Тхьаркъо­хъо Сафыет, Мамырыкъо Нуриет, Хъут Нэфсэт, Iэшъынэ Сусанэ, КIарэ Фатимэ, Шъаукъо Аслъангуащ, ЛIышэ Саныет, Гъо­нэжьыкъо Сэтэнае темэ зэ­фэшъхьафхэмкIэ джырэ уахътэ матхэх. Щы­Iэныгъэм илъэныкъуабэ къагъэ­лъагъозэ, гъэзетыр нахьышIу зэрашIыщтым пылъых.

«Адыгэ макъэм» икъыдэгъэ­кIын фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр бэ мэхъух. Хэутыным фэгъэ­загъэхэр, корректорхэр, гъэзетым къыхаутыщтхэр компьютерымкIэ зэзыгъафэхэрэр, нэ­мыкIхэри редакцием щэлажьэх. Ахэр: Нешэ Светлан, Нэгъой Сафыет, Сетэ Фатим, Нэфышъ Светлан, Хъымыщ Марзет, Къат Нэфсэт, Къыкъ Элл, Беджэлды Ася, Гъогъо Зар, КIэмэщ Фатим.

— Журналист сэнэхьатыр сшIогъэшIэгъон, сигуапэу сырэ­лажьэ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналистэу, филологие шIэныгъэ­хэмкIэ кандидатэу Тхьаркъохъо Сафыет. — Пшъэрылъ ин зэ­рэтиIэр зэхэтшIыкIызэ, общест­веннэ-политикэ мэхьанэ зиIэ тхыгъэхэр тэгъэхьазырых. ЛIышэ Саныетрэ сэрырэ тызэгъусэу зэдзэкIакIоу Iоф тэшIэ. Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ ехъу­лIэу тигъэзетеджэхэм тафэгушIо, ямурадхэр къадэхъунэу, псауныгъэ пытэ яIэнэу тафэлъаIо.

КIарэ Фатимэ «Адыгэ Рес­публикэм» изаслуженнэ журналист» зыфиIорэ щытхъуцIэр 2018-рэ илъэсым къыфаусыгъ. Гъонэжьыкъо Сэтэнае бэмышIэу Урысыем ижурналистхэм я Союз аштагъ. Журналист ныбжьыкIэр Тыркуем, Москва, фэшъхьафхэм ащыIагъ, исэнэхьат ишъэфхэм зафегъасэ.

«Адыгэ макъэр» адыгабзэкIэ къыдэкIы. Интернет амалхэр дгъэфедэхэзэ урысыбзэкIи, тыркубзэкIи, инджылызыбзэкIи, арапыбзэкIи гъэзетеджэхэм та­лъэIэсы. Адыгабзэм, лъэпкъ шэн-хабзэхэм, тарихъым, рес­публикэм икъэралыгъо гъэ­псыкIэ игъэпытэн, экономикэм изы­къегъэIэтын, нэмыкIхэм афэ­гъэхьыгъэ тхыгъэхэр тигъэ­зет къыщыхэтэутых.

— Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ ехъулIэу тиредакцие иIофышIэ бзылъфыгъэхэм, тигъэзетеджэхэм сафэгушIо, — къы­тиIуагъ «Адыгэ макъэм» иредактор шъхьаIэу, Урысыем итха­кIохэм я Союз хэтэу Дэр­бэ Тимур. — Адыгэ гъэзетым дунаим тет тилъэпкъэгъухэр зэфещэх, ягупшысэхэр къызэфаIотэнхэмкIэ тижурналистхэр IэпыIэгъу афэхъух.

«Адыгэ макъэр» лъэпкъым ымакъ. Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат, Прави­тельствэм, Парламентым яуна­шъохэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм хэлажьэ. Лъэпкъ гъэзетыр илъэс 96-рэ зэрэхъугъэр къыхэдгъэщызэ, журналистхэм, зэкIэ редакцием иIофышIэхэм тафэгушIо, ягухэлъы­шIухэр къадэхъунхэу афэтэIо.

Сурэтым итхэр: «Адыгэ макъэм» иIофышIэ бзылъфыгъэхэм ащыщхэр.