ШэпхъакIэхэм атетэу агъэпсыщтых

Урысыем иеджапIэхэм зэращырагъаджэхэрэ тхылъхэр федеральнэ унашъом тетэу гъэсэны­гъэмкIэ къэралыгъо шэпхъакIэхэм адиштэу агъэпсыщтых. Ар непэ Iофыгъошхоу гъэсэныгъэм исистемэ зэшIуихын фаехэм ащыщ.

Программэхэр, тхылъхэу зэ­реджэщтхэр кIэу тхыгъэнхэ, зэхэгъэуцогъэнхэ фае. Ахэр зыпшъэ дэкIыщтхэ кIэлэегъа­джэхэм, методистхэм, шIэны­гъэлэжьхэм апае тыгъуасэ шIэныгъэхэм яхэгъэхъон пылъ республикэ инстиутым семинар щызэхащэгъагъ. Ащ къыра­гъэблэгъагъ Ростов дэт тхылъ тедзапIэу «Регион» зыфиIорэм игенеральнэ директор игуадзэу Сергей Махненкэр. Ащ программэ зэфэшъхьафхэм язэхэгъэуцон фэгъэзагъэу Iоф ешIэ.

Махненкэм еджэпIэ про­граммэхэм язэхэгъэуцонкIэ екIолIакIэхэу щыIэхэр игъэкIотыгъэу къафиIотагъ, къафы­зэхифыгъ, упчIэхэу къэуцухэрэм яджэуапхэр къаритыжьыгъэх. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мыилъэсым итыгъэгъазэ ехъулIэу зэкIэ программэхэр хьазы­рынхэ фае. ЕгъэджэнымкIэ къэралыгъо шэпхъакIэхэм атехьэгъэн­хэмкIэ ар апэрэ лъэбэкъоу хъущт. ЕтIанэ программэхэм общественностыр атегущыIэщт. Ахэр заштахэхэкIэ, зэреджэщтхэ тхылъхэм язэхэгъэуцон ме­тодистхэр фежьэщтых.

Семинарыр гъэшIэгъонэу, шIуагъэ къытэу кIуагъэ. Ащ ыуж IофшIэкIо купыр ригъэблэгъагъ гуманитар шIэныгъэхэм апылъ республикэ институтым ипащэу ЛIыIужъу Адамэ. Зэхэсыгъоу мыщ щыкIуагъэм семинарыр лъигъэкIотагъ пIоми хъущт. Ащи программэхэм, тхылъхэм язэхэгъэуцон епхыгъэхэ Iофыгъохэр къыщаIэтыгъэх, ахэр зэрэзэ­шIуахыщтхэм ащытегущыIагъэх. А Iофыгъом дакIоу адыга­бзэм изэгъэшIэн епхыгъэ Iоф­хэри мыщ къыщаIэтыгъэх. Мы охътэ благъэм шIэгъэн фаехэр институтым ипащи, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Пэрэныкъо Сусанни, IофшIэкIо купым хэтхэми къаIуагъэх.

Сихъу Гощнагъу.