Нэбгырэ 33-рэ агъэшIощт

Адыгеим исхэ тинахьыжъхэу ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу АР-м щыIэм епхыгъэу пенсиер е нэмыкI ахъщэ тын къызыфакIохэрэм ащыщэу нэбгырэ 33-мэ гъэтхэпэ мазэу тызыхэхьагъэм аныбжь илъэс 90-рэ е нахьыбэ мэхъу.

Ахэр зэкIэри Хэгъэгу зэошхом иветераных. Пен­сиехэмкIэ фондым и Къу­тамэу АР-м щыIэм иIофышIэхэм мазэ къэс ащ фэдэ юбилей зиIэхэм якъэбар УФ-м и Президент и Администрацие IэкIагъахьэ. Ащ къыпкъырыкIызэ юбилярхэм УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр къафэгушIо.

ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыщтхэм анахьыжъыр зыщыпсэурэр Шэуджэн районыр ары. Ащ ыныбжь илъэси 105-рэ мэхъу. Джащ фэдэу юбилярхэм ащыщэу нэбгырэ 23-р илъэс 90-м нэсыгъэу хагъэунэфыкIыщт, нэбгыри 9-мэ аныбжь илъэс 95-рэ мэхъу.
УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.