Адыгеим идэхагъэ сурэтымкIэ

«Красота земли моей» зыфиIорэ БиблиоЭкоТурым къыдыхэлъытагъэу сурэттехыгъэхэмкIэ зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щашIыгъэх. Ащ кIэщакIо фэхъугъэр экологие къэбарлъыгъэIэс гупчэу «Зеленая гостиная» зыфиIорэр ары.

Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ Лъэпкъ тхылъеджапIэм иотдел ипащэу, общественнэ экологическэ советым хэтэу Нина Плотнерчук. Зэхахьэм къекIолIагъэхэр проектым нэIуасэ фишIыгъэх, ащ пшъэрылъхэу иIэхэр къыIотагъэх.

БиблиоЭкоТур шIыкIэм ишIуагъэкIэ Адыгеим ичIыпIэ дахэхэм экскурсие уащыIагъэм фэдэу сурэтхэм къып­ща­гъэхъу. ШIоигъоныгъэ зиIэ пстэуми республикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэр алъэгъунхэ алъэкIыщт. Къушъ­хьэ лъагэхэм, псы чъэрхэм, псэушъхьэхэм нэIуасэ уафашIы.

Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр укъызщыхъу­гъэ республикэм гуфэбэныгъэ фыуиIэным уфищэныр, тхылъеджэхэр экологием фэгъэхьыгъэ литературэм нахь еджэнхэм къыфигъэущынхэр ары.

СурэттехыгъэхэмкIэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэх республикэм икъэлэ шъхьаIэ, Мыекъопэ, Красногвардейскэ районхэм ащыпсэухэрэр, Краснодар краим щыщхэр. ЛъэныкъуихыкIэ зэтеутыгъэ IофшIэгъэ 367-рэ Iофтхьабзэм къырахьылIагъ.

Iофтхьабзэм мэхьанэшхо зэриIэр жюрим хэтхэм къыхагъэщыгъ. Лъэныкъо пэпчъ нахь дэгъоу алъытэгъэхэ IофшIагъэхэм дипломхэр аратыгъэх. Зы хэушъхьа­фыкIыгъэ чIыпIэр нэбгырэ заулэмэ афагощэуи къы­хэкIыгъ.

Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм анахь къахагъэщы­гъ РТПЦ-м икъутамэу Адыгеим щыIэм иIофышIэу Евгений Плешковыр. Ащ лъэныкъуищкIэ апэрэ чIыпIэхэр фагъэшъошагъэх. Джащ фэдэу зиIофшIагъэмэ осэшIу къызфашIыгъэмэ ащыщых Екатерина Самусовар, Екатерина Сливка, Еутых Саидэ, Уджыхъу Мигретэ, нэмыкIхэри.

ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэр къызыхагъэщыхэ нэуж Адыгэ Республикэм исурэттеххэм я Союз ипащэу Аркадий Кирнос ныбжьыкIэхэм гущыIэгъу афэхъугъ, къэзэрэугъоигъэхэм мастер-класс афызэхищагъ.

Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр цIыфхэм яхэку шIу алъэгъуным, краеведческэ ыкIи экологическэ литературэр ашIогъэшIэгъоныным фэщэгъэнхэр ары. Ар гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэр зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэм къагъэлъэгъуагъ.

(Тикорр.).