АшIогъэшIэгъонэу хэлажьэх

Урысыем иIофтхьабзэу ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэм ны-тыхэр, кIэлэцIыкIухэр зэгъусэхэу хэлажьэх. Мыекъуапэ дэт спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» зэнэкъокъухэр щыкIуагъэх.

КIэлэцIыкIухэмрэ ны-тыхэмрэ языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъакIозэ, япсауныгъэ агъэпытэным, физкультурэмрэ спортымрэ афэщагъэхэу псэунхэм афэшI ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэмкIэ зэIукIэгъухэр афызэхащэх.

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет иIофышIэу Елена Ткаченкэм къызэрэтиIуагъэу, ятIо­нэрэу зэхащэгъэ шъолъыр зэнэкъокъум кIэлэцIыкIухэр ягуапэу щызэIукIагъэх.

Едзыгъуи 6-м яухьазырыныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ. Дышъэ тамыгъэхэр нэбгырэ 11-мэ афагъэшъошагъ, тыжьыныр 20-мэ, джэрзыр 17-мэ къыда­хыгъ.

ГимнастикэмкIэ, атлетикэ псынкIэмкIэ, нэмыкIхэмкIи тапэкIи зэнэкъокъущтых.