Сирием къикIыжьыгъэхэм аIукIагъэх

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ кощын IофхэмкIэ иподразделение ипшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ Сирием къикIыжьыгъэхэм Урысыем игражданствэ афэгъэпсыгъэныр.

Тилъэпкъэгъухэр нахьыбэу зыщыпсэухэрэр Тэхъутэмыкъое районым ит къуаджэу Пэнэхэс ары. Адыгеим и ЛIышъхьэ ахэм лъэIукIэ зызэрэфагъэзагъэм къыхэкIэу, министерствэм икъу­лыкъушIэ куп, джащ фэдэу кощын IофхэмкIэ гъэIорышIапIэм ипащэу Андрей Скобченкэр, ащ игуадзэу Тхьаркъохъо Фатимэ, отделхэм япащэхэр бэмышIэу Пэнэхэс щыIагъэх.

Ахэм анэмыкIэу хэгъэгу кIоцI къулыкъум и Министерствэ иотделэу Тэхъутэмыкъое районым щыIэм ипащэу Мамый Руслъанрэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанрэ Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэх.

2012-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу къэкощыжьыгъэхэ нэбгыри 177-рэ Афыпсыпэ къо­джэ псэупIэм щэпсэух, ахэм ащыщэу нэбгырэ 45-мэ Урысыем игражданствэ къыдахыгъ, нэбгыри 9-р мы уахътэм ащ игъэпсын ыуж ит.

ЗэдэгущыIэгъу шIыкIэм тетэу зэхэсыгъор рекIокIыгъ. А. Скобченкэм кощынымкIэ хэбзэгъэуцугъэхэу щыIэхэр зыфэдэхэм тилъэпкъэгъухэр щигъэгъоза­гъэх. Ащ игуадзэу Тхьаркъохъо Фатимэ гражданствэр къыдахынымкIэ шIыкIэ-амалхэу щыIэхэр ыкIи вид на жительство агъэ­псынымкIэ фитыныгъэхэу яIэхэр къафиIотагъэх.

Тилъэпкъэгъухэр зыгъэгумэкIыхэрэ упчIэхэу къаIэтыгъэхэм ащыщ зыныбжь хэкIотагъэм гражданствэр къызэрэдихыщтым, урысыбзэм изэгъэшIэн Iофыгъохэу япхыгъэхэр.

Мыщ фэдэ зэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъум ишIуагъэ къызэрэ­кIорэр лъэныкъуитIуми къыхагъэщыгъ.

АР-м хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.