Владислав Резник: «Президентым Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм къыщиIэтыгъэ социальнэ Iофыгъохэм язэшIохын экономикэм ихэхъоныгъэ епхыгъэу гъэпсыгъэ»

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным мэзаем и 20-м Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм анахь мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэу хэгъэгум ыпашъхьэ итхэр къыщигъэнэфагъэх ыкIи социальнэ-экономикэ Iофыгъо шъхьаIэхэм язэшIохынкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр къахилъхьагъэх.

Къэралыгъо Думэм бюджетымкIэ ыкIи хэбзэIахьхэмкIэ икомитет,  фракциеу «Единая Россия» зыфиIорэм ахэт Владислав Резник ащ къыриIуалIэхэрэр:

Президентым итхылъ къыщигъэнэфагъ пстэуми анахь мэхьанэ зиIэ Iофыгъор – Урысыем исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэрэ цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэнымрэ. Мыщ дэжьым социальнэ Iофыгъо пстэуми язэшIохын экономикэм ылъэныкъокIэ Iофыгъоу къэуцухэрэм зэшIохыкIэу афэхъущтхэм япхыгъэ шъыпкъэу щыт. ГущыIэм пае, зэшIохыгъэн фэе Iофтхьабзэхэу Президентыэм къахилъхьагъэхэм ащыщых сабыибэ зэрыс унагъохэм, сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм, гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ ыкIи медицинэ учреждениехэм IэпыIэгъу ятыгъэныр. Зигугъу къэтшIыгъэ социальнэ пшъэрылъхэм язэшIохын сомэ миллиард 200 фэдиз пэIухьан ылъэкIыщт. Ар пэшIорыгъэшъэу къызэрэрадзагъэм тетэу ары.

Владимир Путиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, урысые экономикэм 2021-рэ илъэсым хэхъоныгъэу ышIыщтым ипсынкIагъэ илъэс къэс проценти 3-м шъхьадэкIыщт, нэужым дунаим гурытымкIэ илъэгагъэ ар шъхьадэкIын ылъэкIыщт. Президентым дэгъоу къыгурэIо ащ фэдэ лъэгапIэхэм танэсыным пае экономикэм иIофыгъохэр зэшIохыгъэнхэ зэрэфаер, ащ елъытыгъэуи апшъэрэ мэхьанэ зэтыгъэн фэе Iофыгъохэр къыхигъэщыгъэх. Ахэм ащыщых IофшIэным ипроизводительность зыкъегъэIэтыгъэныр, Урысыем ишъолъырхэм амалэу яIэр нахь икъоу къэлъэгъоным ыкIи экономикэм зэхэубытагъэу хэхъоныгъэ шIыным апае инфраструктурнэ пэрыохъуныгъэхэу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэр, джырэ уахътэм диштэрэ кадрэхэр гъэхьазырыгъэнхэр, научнэ-технологическэ лъэпсэшIу шIыгъэныр.

IофшIэным ипроизводительность псынкIэу хэхъоныгъэ ышIын зилъэкIыщтыр технологиякIэхэр, «цифрэ шIыкIэм» иамалхэр нахь игъэкIотыгъэу агъэфедэхэ ыкIи отраслэ зэфэшъхьафхэм азыфагу зэнэкъокъуныгъэ илъыным епхыгъэ шIыкIэ зэфэшъхьафхэр къыдалъытэхэ зыхъукIэ ары. Мыщ дэжьым къэIогъэн фае IофшIэным ипроизводительность зыкъымыIэтэу нэмыкI Iофыгъохэр зэшIопхынхэ зэрэмылъэкIыщтыр. Джащ пае ти Президент анахь лъэшэу ынаIэ зытыридзагъэхэм ар ащыщ хъугъэ.

Ащ нахь мэхьанэ цIыкIоп иIэр илъэсихым къыкIоцI «мысырье экспорткIэ» заджэхэрэр фэдизрэ ныкъорэкIэ нахьыбэ шIыгъэным епхыгъэ пшъэрылъым изэшIохын. Санкциехэм апкъ къикIэу IэкIыб къэралхэм къаращыщтыгъэхэм къащыкIагъ. Зымэ ар къызфагъэфеди, нэмыкI бэдзэрхэм щянэкъокъун зэралъэкIыщт продукциемкIэ лъыкIотагъэх, адрэхэм продукцием идэгъугъэ къыдэплъытэным ащ фэдиз мэхьанэ ратыгъэп. Президентым зэкIэми агурыIонэу, нэфагъэ хэлъэу къыIуагъ Урысыем къыщагъэхьазырырэ продукциер дунэе шэпхъэ анахь дэгъухэм адиштэн зэрэфаер. Ащ фэдэ екIолIакIэр щыIэ хъумэ, нэмыкIхэм аIэкIэдгъахьэрэри нахьыбэ хъущт.

Къэралыгъом ипащэ ыушъэфырэп къахилъхьэгъэ Iофтхьабзэхэр пстэуми апэу гъэцэкIэгъэнхэ зэрэфаер, ау ахэмкIэ пшъэрылъэу хэгъэгум ыпашъхьэ итыр зэкIэ зэшIохыгъэ зэрэмыхъущтыри къыхегъэщы. Ащ къыгъэнэфагъэр зэкIэми апэу зыуж тихьан фаер ары. Мыщ дэжьым къыкIегъэтхъы цIыфхэм илъэсэу тызыхэтым Iофхэм язытет нахьышIу зэрэхъурэр зэрэзэхашIэн фаер. А Iофтхьабзэхэу Президентым зигугъу къышIыхэрэм мылъкоу апэIухьащтыр къыдэлъытэгъэным пае 2019 – 2021-рэ илъэсхэмкIэ федеральнэ бюджетым ехьылIэгъэ законым тыхэIэзыхьажьын фае. Къэралыгъо Думэм гъэтхэ сессием илъэхъан Iофэу ышIэщтым апшъэрэ чIыпIэ ащ щиубытын фае.