Зэнэкъокъум зыщапсыхьэ

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ, Советскэ Союзым идзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 30 зэрэхъугъэм афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу спорт гимнастикэмкIэ Мыекъуа­пэ испорт еджапIэу N 2-м щызэхащагъ.
2005-рэ илъэсым къэхъугъэ кIалэхэм язэIукIэгъухэм Даниил Широковым апэрэ чIыпIэр къа­щыдихыгъ. Давид Бочковым ятIонэрэ, Дмитрий Сухининым ящэнэрэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх.

2006-рэ илъэсым къэхъугъэ кIалэхэм язэнэкъокъу Цышэ Муртаз текIоныгъэр къыщи­хьыгъ. Тимур Курдоглян, Михаил Лобода ятIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Данила Боряниным, Иван Гладковым, Кирилл Игнатьевым, Тимур Тюлигеновым, Илья Базовоим, Степан Дрожжиным хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх.

Тренерхэу Вячеслав Косных, Людмила Поповам, Набэкъо Рузанэ агъэсэрэ кIалэхэм спортымкIэ разрядхэм яшапхъэхэр рагъэкъугъэх.

— ХъулъфыгъэхэмкIэ апэрэ спорт разрядым ишапхъэ Цышэ Муртаз ригъэкъугъ. Тимур Курдоглян, Михаил Лобода, Даниил Широковыр, нэмыкIхэр гъэхъа­гъэу ашIыгъэмкIэ нахь къахэ­щыгъэх, — къытиIуагъ тренерэу Вячеслав Косных.

Мэлылъфэгъу мазэм Къыблэм изэнэкъокъоу Ростов-на-Дону щыкIощтым Дмитрий Сухининымрэ Даниил Широковымрэ хэлэжьэщтых.

Мэкъуогъу мазэм Къыб­лэм испартакиадэ Краснодар щызэхащэщт. Тимур Курдоглян ыкIи Цышэ Муртаз зэнэкъо­къум зыфагъэхьазыры. Спортым дакIоу кIалэхэр еджэх, яшIэныгъэхэм ахагъахъо, сэнэхьатэу къыхахыщтым лъапсэ фашIы.

Сурэтым итхэр: Тимур Курдоглян, Цышэ Муртаз, Даниил Широковыр.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.