Язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэщт

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэра­лыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат станицэу Ханскэм дэс ветеранхэм ялIыкIоу Валентина Непо­милуевам IофшIэгъу зэIукIэгъу Мыекъуапэ щыдыриIагъ.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэмрэ гурыт еджапIэмрэ ягъэпсын, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм яхьадэхэр зыщычIалъхьэгъэ чIыпIэхэм якъыхэгъэщын япхыгъэ Iофыгъохэу ветеранхэмкIи, станицэу Ханскэм дэс пстэу­хэмкIи мэхьанэшхо зиIэхэр Валентина Непомилуевам къы­Iэтыгъэх.

— Станицэу Ханскэм дэсхэм апае илъэсыбэ хъугъэу шIуагъэ къытэу къэралыгъо, общественнэ IофшIэнышхо зэрэбгъэцакIэрэм фэшI ыпэрапшIэу «тхьауегъэпсэу» осэIо. ТызэIукIэныр шэнышIу тфэхъугъ, анахьэу сынаIэ зытезгъэтын фэе IофхэмкIэ ащ фэдэ зэIукIэгъухэм яшIуагъэ къысэкIы, – щыхигъэунэфыкIыгъ Хьасанэкъо Мурат ипэублэ гущыIэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат станицэу Ханскэм сабый 240-мэ ателъытэгъэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ щыгъэпсыгъэ­ным кIэщакIо фэхъугъ. Депутатым зэIукIэгъум зэрэщыхигъэ­унэфыкIыгъэмкIэ, мыгъэ а кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ишIын аухыщт.

Станицэу Ханскэм гурыт еджапIэ щагъэпсынэу респуб­ликэм ипащэхэм унашъо зэраштагъэм фэгъэхьыгъэу Хьа­санэкъо Мурат ветеранхэм ялIыкIо къыфиIотагъ.

Хэгъэгу зэошхом хэлэжьа­гъэхэм яхьадэхэр зыщычIалъхьэгъэ чIыпIэхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ лъыхъун Iоф­тхьабзэхэр зехьэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъоу тихэгъэгу щыпсэухэ­рэмкIэ мэхьанэшхо зиIэми игъэкIотыгъэу зэIукIэгъум щыхэплъагъэх. Мы Iофыгъом изэшIохынкIэ Хьасанэкъо Муратрэ Валентина Непомилуевамрэ тапэкIэ ашIэн фаехэми атегущыIагъэх.

— Урысые политикэ партиеу «Единэ Россиемрэ» Адыгэ Рес­публикэмрэ япащэхэм гъусэныгъэ адысиIэу, полномочиеу сиIэхэм саблэмыкIэу ветеранхэм ялIыкIо Iофыгъоу къыгъэуцугъэхэм язэшIохын ыуж си­тыщт, — къыIуагъ депутатым.

Къандор Анзор.
Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.