ШIушIагъэм щыIэныгъэр егъэдахэ

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ иветеранхэм язэIухыгъэ зэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо универси­те­тым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щыкIуагъ.

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум хэлэ­жьагъэхэ бэнакIохэр купищэу гощыгъагъэх. Илъэс 35 — 45-рэ зыныбжьхэм язэIукIэгъухэм апэ­рэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэр: Къатмэс Руслъан, кг 65-рэ, Хьагъур Аслъан, кг 71-рэ, Мэлэхъо Руслъан, кг 78-рэ, Тхьагъэпсэу Аслъан, кг 86-рэ, Бгъуа­шэ Зураб, кг 95-рэ, Мовладий Баялиев, кг 95-м къехъу.

БэнакIохэр Шытхьалэ, Ермэл­хьаблэ, ТIуапсэ, Адыгеим ащэ­псэух. ЯтIонэрэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр Краснодар краим, Адыгеим ащыщых. Iэшъхьэмэфэ Артур, Мэлэхъо Казбек, Шыбзыхъо Руслъан, Нэныжъ Азэмат, Мурат Коротенкэм, Мэрэтыкъо Мухьарбый, Игорь Куровым, Тхыгъо Байзэт, Къэлэшъэо Андзаур, НэмытIэкъо Аслъан, Къазый Заур, Джарымэ Руслъан, Набэкъо Байзэт, Къатмэс Заур, нэмыкIхэм тыжьыныр, джэрзыр къыдахыгъ.

Илъэс 46 — 55-рэ зыныбжьхэм къахэщыгъэх Хьагъур Аслъан, ПIатIыкъо Мурат, Джумбер Липаридзе, Владимир Миллер. Килограмм 78-рэ къэзыщэчы­хэрэм якуп улъыплъэнкIэ нахь гъэшIэгъоныгъ. В. Миллер апэрэ чIыпIэр ыхьыгъ, Гъыщ Хьазрэт тыжьыныр фагъэшъошагъ. Зе­зэрэхьэ Азэмат, Бэчыр Мурадин ящэнэрэ чIыпIэхэр ахьыгъэх.

1963-рэ илъэсым ыкIи ащ ыуж къэхъугъэхэм язэнэкъокъу ана­хьэу къыхэдгъэщырэр спор­ты­шхом зищыIэныгъэ езыпхы­гъэхэр непи алъэ пытэу зэрэтетхэр, дзюдор ящы­IэкIэ-псэукIэ щыщ зэрэ­хъугъэр ары.

Юровский Анатолий, кг 65-рэ, Къуижъ Къасим, кг 71-рэ, Болэкъо Налбый, кг 78-рэ, ХьакIэко Чатиб, кг 86-рэ, Джони Липаридзе, зэхэпхъэгъэ онтэгъу зиIэхэр, апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. Хъущт Руслъан, Василий Фо­киныр, Джумбер Липаридзе ты­жьыныр ахьыгъ.

ЦIэрыIохэм уапIу

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Ко­митет ипащэу Дэгужъые Мурат къызэриIуагъэу, Хэгъэгум иухъу­макIо и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэ­нэкъокъоу зэхащагъэм лъэпкъхэр зэфищагъэх. Илъэс зэфэшъхьаф­хэм спортышхом медальхэр къы­щыдэзыхыгъэхэр икIэ­рыкIэу бэнэпIэ алырэгъум щызэIу­кIагъэх.

Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу, СССР-м спортымкIэ имастерэу Хъот Юныс зэхахьэр зэрищагъ. ЗэхэщэкIо купым хэтхэм, спортым щызэлъашIэхэрэм ацIэхэр, ягъэхъа­гъэхэр IупкIэу зэха­хьэм къыщиIотагъ.

Дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 ды­шъэр къыщызыхьы­гъэ Хьасанэкъо Мурат Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутат, спортымкIэ мастерэу Шъхьэ­лэхъо Азэмат Тэ­хъу­тэмыкъое районым иадминист­ра­цие ипащ, спортымкIэ мастерэу Мырзэ Джанбэч Адыгэ Республикэм Iоф­шIэнымрэ, социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистр, СССР-м спор­тым­кIэ изаслуженнэ мастерэу, дунаим дышъэр самбэмкIэ къы­щызы­хьыгъэ Мэрэтыкъо Сахьидэ тренерэу республикэм Iоф щешIэ.

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу КIуае Хьазрэт Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ибэнэпIэ еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащ. Джарымэкъо Юсыф спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» ипащ, СССР-м спортымкIэ имастер, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адамэ республикэм самбэмкIэ ибэнэпIэ еджапIэ ипащ. Мэхъош Аслъан илъэсыбэрэ спорт еджапIэм ипэщагъ, Къуекъо Асфар шIэныгъэлэжь, тхакIо, Беданыкъо зэшыхэу Рэмэзанэ, Байзэт тренерэу Iоф ашIэ, агъасэхэрэ ныбжьыкIэхэм ащыщых Ордэн Андзаур, ШъэоцIыкIу зэшыхэу Рустам ыкIи Айдэмыр. Липари-дзе зэшыхэу Джони, Джумбер къызэрэтаIуагъэу, ащ фэдиз цIыф цIэрыIо зыщыплъэгъурэ зэнэ­къокъум ухэлэжьэныр сыда зымыуасэр?!

Адыгэ къэралыгъо универ­ситетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр изэфэхьысыжьхэр гум къегущыIыкIых.

— Псэ зыпыт зэIукIэгъухэм цIыфыр апIу, щыIэныгъэм фа­гъасэ, — къытиIуагъ Бгъуашэ Айдэмыр. — Непэ ныбжьыкIабэ тизэхахьэ щыслъэгъугъ. Ахэр студентых, кIэлэеджакIох, Iоф­шIэнхэм аIутых. Зэхахьэм ща­лъэгъурэр ашIогъэшIэгъон, неущ яныбджэгъухэм къафаIотэжьыщтыр макIэп.

Дунаим самбэмкIэ дышъэр къыщызыхьыгъэ Абрам Агамирян ыкъо игъусэу зэнэкъокъум къэ­кIуагъ. «Спортым цIыфыбэ зэ­рэзэфищэрэр сэшIэ, синыбджэ­гъухэм саIукIэ сшIоигъоу зэнэ­къокъум сыщыI», — къытиIуагъ А. Агамирян. Тэхъутэмыкъуае къикIыгъэ Джарымэкъо Азмэти спортым щигъотыгъэ ныбджэ­гъухэм зэраIукIагъэм гушIуагъо къыфихьыгъ.

Джони Липаридзе, Анатолий Юровскэм, Хьагъур Аслъан, Джарымэ Руслъан, ХьакIэко Чатибэ, нэмыкIхэу алырэгъум щыбэна­гъэхэм зэнэкъокъур мэфэкI зэхахьэм рагъапшэ.

АфэгушIуагъэхэр

Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащыдэзыхыгъэ Мудрэнэ Бислъан, ащ ышэу Аслъан Мые­къопэ бэнэпIэ еджапIэм зыщагъэсагъ. ЗэIукIэгъухэм ягуапэу яплъыгъэх. «Дзюдом дэхагъэу хэлъыр алырэгъум щыолъэгъу», — къытиIуагъ Мудрэнэ Бислъан. — Тхьаегъэпсэух зэхэщакIохэр.

Хьасанэкъо Мурат, Дэгужъые Мурат, Мудрэнэ Бислъан, Шъхьэ­лэхъо Азмэт, КIуае Хьазрэт, Мэ­рэтыкъо Сахьидэ, Алхъо Сы­хьатбый, Псеун Мурат, Делэкъо Адам, Хъот Юныс, нэмыкIхэри хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

Шъопсэу, зэхэщакIохэр, бэ­накIохэр. Шъо шъуишIушIагъэ щыIэныгъэр егъэдахэ.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр зэнэкъокъум къы­щытетхыгъэх.