Къыфэнагъэр ешIэгъуитIу

«Адыиф» Мыекъуапэ — «Уфа-Алиса» Уфа — 26:21 (16:11).
Мэзаем и 24-м спорт Унэшхоу «Кобл Якъуб» зыфиIорэм щызэдешIагъэх.
«Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Баскакова, Кушнырь: ешIакIохэр: Дьяченко — 5, Долина — 5, Кириллова — 3, Неупокоева — 2, Краснокутская — 2, Зубова — 2, Васильева — 1, Казиханова.

Суперлигэм хэт командэхэу зэкIэми ауж къинэхэрэр Мые­къуапэ щызэIукIагъэх. «Адыифыр» нахь шъуамбгъоу, псынкIэу зэ­решIэрэм ишIуагъэкIэ къэла­пчъэм Iэгуаор бэрэ дидзэщтыгъ. Джа­бгъу къогъупэм щешIэрэ Виктория Долинар ухъумакIохэм пхъашэу ябэныщтыгъ, къызэринэкIыхэзэ хъагъэм Iэгуаор ридзэщтыгъ.

Ксения Дьяченкэр гупчэм ащы­пхырыкIызэ, лъэшэу Iэгуаоу ыдзы­рэр хъагъэм щычэрэгъу зы­хъукIэ тегъэгушIо. Пшъэшъэ ищы­гъэм зэхэщэн Iофхэри ешIэгъум дэ-
гъоу щегъэцакIэх. К. Дьяченкэр щысэ тепхынэу зэрешIэрэм фэшI зэнэкъокъум изэхэщакIохэм къы­хагъэщыгъ. Сусана Кочевар Ксе­нья Дьяченкэм фэгушIуагъ, нэпэ­еплъ шIухьафтыныр ритыжьыгъ.

Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр: 7:3, 12:6, 14:10, 20:15, 22:16. ЗэIукIэгъур кIэухым зы­щыфэ­кIорэ уахътэм К. Дьячен-кэм гъогогъуи 3 «Алисэм» икъэ­лапчъэ Iэгуаор дидзагъ. Екатерина Бобинар «Али­сэм» анахь дэгъоу щешIагъэу къыхахыгъ, ащи шIу­хьафтын фашIыгъ.

«Адыифым» итренер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Ревва зэIукIэгъум кIэухэу фэхъугъэм ыгъэрэзагъ, ау тикомандэ иешIакIэ щыкIагъэ­хэр филъэгъугъэх. Апэрэ такъикъ 30-м «Адыифыр» шIыкIэшIухэм алъыхъущтыгъ, ятIонэрэ едзы­гъом «Алисэр» нахь псынкIэу, дахэу ешIагъ. «Адыифым» хэт пшъа­шъэхэр суперлигэм зыпкъ итэу щешIэнхэм фэхьазырхэп. Тренерым зэрилъытэрэмкIэ, ныбжьыкIаIох, опыт икъу яIэп.

Илъэс ешIэгъум «Адыифым» апэрэ текIоныгъэр къыщыдихи, аужырэ чIыпIэр къыбгынагъ, очкоуи 4 иIэр. Я 10-рэ чIыпIэм нэсыгъ. «Динамэр», «Университетыр», «Лучыр» тапэ благъэу итых, такIэхьажьынэу гугъэ тиIэп.

«Адыифыр» «Лучым», «Звездам» адешIэщт, пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр ыухыщтых.

Сурэтым итхэр: «Адыифыр» «Алисэм» дешIэ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.