Апэрэ егъэджэныр рагъэжьагъ

Цифрэ шIыкIэм тет телевидением техьэгъэным фэгъэхьыгъэ егъэджэнхэр тиреспубликэ щаублагъэх. Апэрэхэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иколледж тыгъуасэ щырекIокIыгъэх — цифрэ приставкэхэр зэрэбгъэфедэщтхэр волонтерхэм къафаIотагъ, нэужым IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм ахэр афэкIощтых.Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет, Урысые телевизионнэ ыкIи радиокъэтын сетьхэр зыгъэIорышIэрэ компаниеу тиреспубликэ щылажьэрэр ыкIи муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ псэупIэхэм япащэхэр зэгъусэхэу тхьамэфитIум егъэджэнхэр Адыгеим щырагъэкIокIыщтых.

Зыныбжь хэкIотагъэ­хэм, нэжъ-Iужъхэм цифрэ приставкэхэр къыхахыным, агъэфедэнымкIэ волонтерхэр IэпыIэгъу афэхъунхэ фае. Егъэ­джэн­хэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр ащкIэ ящыкIэгъэщт шIэныгъэхэр зыщызэрагъэгъотын алъэкIыщт егъэ­джэнхэр ныбжьыкIэхэм афызэхащэнхэр ары.

— Непэ волонтерхэм афызэхащэгъэ семинарым къыды­хэлъытагъэу упчIэхэм зэкIэми яджэуапхэр агъотыжьыщтых. КъэбарлъыгъэIэс системэм ыкIи программированием афеджэрэ группэм ис студент нэбгырэ 20 Iофтхьабзэм къыхэлажьэ. Ахэм анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэр, яIофшIэн зэрэзэхащэщтыр къафаIотэщт, — къыIуагъ ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ купым ипащэу Оксана Ивановам.

Волонтерхэм ащыщ Александр Яковлевым къызэриIуагъэмкIэ, нэжъ-Iужъхэм IэпыIэгъу афэхъуным фэхьазыр.

— Цифрэ приставкэм икъы­хэхынкIэ IэпыIэгъу ищыкIагъэу къытэолIэгъэгъэ Мария Ковалевам ыдэжь тыкIогъагъ, ащ зэкIэ къыфэтIотагъ, гурыдгъэ­Iуагъ, — къытфеIуатэ кIэлэ ныбжьыкIэм. – Приставкэр къызищэфыкIэ макъэ къытигъэIунышъ, ар фыпыдгъэнэжьыщт. Мы лъэ­ныкъом дэгъоу сыщыгъуаз ыкIи ащ пылъ IофшIэныр сшIокъинэп. Сигуапэу IэпыIэгъу зищыкIагъэ­хэм сишIуагъэ язгъэкIыщт.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.