Амалхэр тиIагъэх

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Динамо» Магнитогорск — 86:92 (28:16, 18:20, 20:29, 20:29).
Мэзаем и 20-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
«Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 3, Гапошин — 36, Абызов — 9, Еремин — 17, Кочнев — 16, Милютин, Майборода — 5.
«Динамо» Мг»: Фещенко — 19, Амелин — 3, Борисов — 2, Матвеев — 16, Иванов — 22, Чичайкин — 14, Сарафанкин — 4, Осокин — 10, Балякин — 2, Епанов.
«Динамо-МГТУ-р» очко 19-кIэ хьакIэхэм апэ итэу уахътэ къы­хэкIыгъ, ау текIоныгъэр къыдихын ылъэкIыгъэп. ЕшIэгъур кIэухым зыщыфэкIощтым Магнитогорскэ икомандэ хэтхэм очкоуи 3 дзыгъохэр дэгъоу агъэцэкIагъэх. «Динамо-МГТУ-м» ухъумэн Iоф­хэр дэеу зэхищагъэх, хъагъэм Iэгуаор тиешIакIохэм радзэнымкIэ амалышIухэр зыIэкIагъэкIыгъэх.

Магнитогорскэ икомандэ апэ итхэм ащыщ. Мэзаем и 23 — 24-м «Динамо-МГТУ-р» Неф­техимик Тобольск Мыекъуапэ щыIукIэщт.