Республикэм щырагъэжьэгъах

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ ТхылъымкIэ щыIэныгъэм зыкъыщагъотынэу, яамалхэм зыкъызэIуарагъэхынэу, проектэу пхыращыхэрэм чанэу къахэлэжьэнхэу ныбжьыкIэхэм къяджагъ. Къэралыгъом ипащэ джащ фэдэу кIэлэцIыкIу сэнаущхэм атегъэпсыхьэгъэ гупчэу «Сириус» зыфиIоу Шъачэ щызэхэщагъэм анаIэ тыраригъэдзагъ.

«НыбжьыкIэхэм атегъэпсы­хьэгъэ гупчэу «Сириус» зыфиIоу Шъачэ Iоф щызышIэрэм гъэхъэгъэшхохэр ешIых. Ащ фэ­дэхэр 2024-рэ илъэсым хэгъэгум ишъолъыр пстэуми къащызэIуахынэу рахъухьэщтыгъ. Ау илъэситIукIэ ар агъэцэкIэнэу зэрэхьазырхэр къызаIом, лъэшэу тигъэгушIуагъ», — хигъэунэ­фыкIыгъ Владимир Путиным.

КIэлэцIыкIу сэнаущхэм ате­гъэпсыхьэгъэ гупчэу ­«Сириусым» ехьыщыр гупчэхэр шъолъырхэм къащызэIухыгъэнхэм КъумпIыл Мурат дыригъэштагъ. ­Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэ­рэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, ащ фэдэ Iофхэр республикэм щы­ра­гъэжьэгъахэх.

ГущыIэм пае, КъумпIыл Муратрэ фондэу «Талант и успех» зыфиIорэм ипащэу Елена Шмелевамрэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм ехьылIэгъэ зэзэгъыныгъэм гуп­чэу «Сириусым» гъэрекIо щы­зэдыкIэтхэгъагъэх. Ащ тетэу шIэ­ныгъэм, искусствэм, спортым алъэныкъокIэ кIэлэцIыкIу сэнаущхэм IэпыIэгъу языгъэгъотыщт республикэ гупчэ Адыгеим къы­щызэIуахыщт.

«Зэрэхэгъэгоу ащ фэдэ гуп­чэхэр къащызэIухыгъэнхэм де­сэгъаштэ. Федеральнэ проектым амал къытитыщт ныбжьыкIэ сэнаущхэм якъыхэгъэщынкIэ ыкIи IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ регион гупчэм изэхэщэнкIэ Адыгеим амалэу иIэхэр къы­хигъэщыгъэх. Анахьэу осэшхо зиIэр республикэ хьисап еджапIэм опытэу иIэр ары. Гупчэу «Сириусыр» зызэхащагъэм къы­щегъэжьагъэу ащ иметодикэхэр агъэфедэх. ГущыIэм пае, РЕМШ-м ипащэу Мамый Даутэ гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ гуп­чэм ихьисап программэхэм якъыхэхынкIэ эксперт хъугъэ. Джы гупчэу «Сириусым» тегъэ­псыкIыгъэу Адыгеим Iоф­шIэныр щызэдылъагъэкIотэщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу