Зэрэхъурэр ауплъэкIумэ…

Пыдзэфэ пытэхэм ядэщын фэгъэзэгъэ шъолъыр операторэу ООО-у «ЭкоЦентр» зыфиIорэм иIофшIэн зыригъэжьагъэм къыщыублагъэу унэе псэупIэхэм ачIэсхэм ащыщыбэр, анахьэу къэлэдэсхэр, хэкIыр зэратэкъощтхэ бакхэр афагъэуцунхэу мызэу, мытIоу къыкIэлъэIугъэх. Апэритфыр мы мафэхэм агъэуцугъ.

ХъызмэтшIапIэм ипащэу Алыбэрд Налбый джырэблагъэ гущыIэгъу тызыфэхъум ар афагъэцэкIэщтмэ, хьауми имыщыкIагъэу алъытэмэ тыкIэупчIэгъагъ. Бакхэм ягъэуцун зыпари Iофыгъо пымылъэу, Мые­къопэ къэлэ администрацием ипащэу Андрей Гетмановми ащкIэ закъыфигъэзагъэу ары къызэриIогъа­гъэр, ау Iофыр лъимыгъэкIуатэу зы лъэныкъо игугъу къы­шIыгъагъ. ХэкIитэкъупIэ площадкэу агъэпсыгъэм къы­хиубытэрэ чIыгум телъ хэкIыр ары ежь «ЭкоЦентрэм» Iуищынэу ипшъэры­лъыр. Бакхэр агъэуцухэмэ, площадкэ кIыб хъурэм игъэкъэб­зэн фэгъэзэгъэщтыр къа­лэм къыгъэнэфэн фае.

Къэлэ администрацием а Iофыр Iэпэдэлэл зэримышIыгъэм ишыхьатэу, мэфэ зытIукIэ узэкIэIэбэ­жьмэ унэе псэупIэхэм ачIэсхэм апае бакхэр агъэуцугъэх. Шъыпкъэ, джыри зэкIэ районхэр ащ къыхиубытэхэрэп. Бакхэр цIыфхэм къызэрашъхьапэхэрэм, шIуагъэу е зэрарэу къахьырэм, нэмыкI районхэми ащыбгъэ­уцуныр федэ хъущтмэ зэрагъэшIэнэу зы чIыпIэ къыхахыгъэгу. ХэкI дэзекIонымкIэ анахь хъупхъэхэр зыдэщысхэр къыхахыгъэу ары къэлэ администрацием къызэрэщаIуагъэр. Ар урамэу Прямаям иIахьэу Пушкиным ыцIэ зыхьырэмрэ Пролетарскэмрэ азыфагу къыриубытэрэр ары.

Бакхэр квартал пэпчъ щытых, ахэр лъэхъаным диштэу гъэпсыгъэх, хьэхэр арымыхьанхэу, жьыбгъэми хэкIыр римыхьыжьэнэу зэфэшIыгъэх. Графикэу агъэ­нэфагъэм тетэу тхьамафэм тIогъогогъо, блыпэ ыкIи мэфэку мафэхэм, хэкIыр мы чIыпIэм Iуащы.

Мыекъопэ къэлэ администрацием къызэритыгъэмкIэ, проектэу «Бережливое правительство» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу «ЭкоЦентрэмрэ» къалэмрэ зэдеIэхи мы уплъэкIуныр рагъэжьагъ. Мазэрэ Iофхэр зэрэ­лъыкIуатэхэрэм кIырыплъыщтых ыкIи чIыпIэр къэбзэ­нымкIэ, хэкIыр имытэкъухьэгъэнымкIэ бакхэм шIуагъэ къахьэу, цIыфхэр рыразэхэ зыхъукIэ, нэмыкI районхэми ащагъэуцущтых.

Интернет нэкIубгъохэм мы мафэхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, къэлэдэсхэм бакхэм еплъыкIэу афыряIэр зэтекIы. Бак зэфэшIыгъэхэм шIогъэ ин къатыщтэу зылъытэрэр макIэп, иунэ Iухьагъу пэблагъэу хэкIитэкъу­пIэр щытынэу фэмыери бэ, игъом ахэр Iуамыщыхэмэ, хэкIыр алъапсэ изы хъуным тещыныхьэхэрэри къа­хэкIых. Федэ хэлъыми, зэрар къахьыми уахътэм къыгъэлъэгъощт.

ХЪУТ Нэфсэт.