Зэкъош зэпхыныгъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Абхъазым щынэгъончъэнымкIэ и Совет исекретарэу Мухьамэд Килбэрэ Аб­хъазым и Президент иIэпыIэгъоу Афэунэ Муаедрэ республикэм и Правительствэ зычIэт унэм зэIукIэгъу щадыриIагъ.

Адыгеимрэ Абхъазымрэ бизнесым, гъэсэныгъэм, культурэм алъэныкъокIэ язэдэлэжьэныгъэ тапэкIи зэрэлъагъэкIотэщтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущы­Iагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх ­Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Ка­бинетрэ я Администрацие ипащэу Тхьа­кIущынэ Мурат, Адыгэ Респуб­ликэм лъэпкъ Iоф­хэмкIэ, IэкIыб къэралхэм адыря­Iэ зэпхыны­гъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Урысыем IэкIыб къэрал IофхэмкIэ и Министерствэ ипредстави­тельствэу Краснодар щыIэм иапэрэ секретарэу Игорь Терзиян, общественнэ организациеу «Адыгэ Республикэм игуфакIохэм я Союз» итхьаматэ игуадзэу Къуижъ Къэплъан.

ЗэIукIэгъум зэрэщыхагъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, лIыкIо купыр Адыгеим къызыкIэкIуагъэр 1992 — 1993-рэ илъэсхэм Абхъазым Iэшэ зэпэуцужьныгъэу щыкIуагъэм хэлэжьагъэхэм къэралыгъо тынэу медалэу «За Победу» зы­фиIорэр аратыжьынэу ары. Абхъазым и Президентэу Рауль Хаджимбэ ышIыгъэ Указым ди­штэу ар Адыгеим игуфэкIо 32-мэ къаратыжьыгъ. Ахэм зэу ащыщ Адыгэ Республикэм иапэрэ пре­зидентэу Джарымэ Аслъан. Аб­хъазым икъэралыгъо гъэпсыкIэ игъэпытэн ащ иIахьышIу хи­шIы­хьагъ.

«Абхъазым илIыкIохэр тадэжь къызэрэкIохэрэр лъэшэу тигуап. ЛъэпкъитIумэ азыфагу зэкъош зэпхыныгъэ пытэ илъ. Адыгеим­рэ Абхъазымрэ бэшIагъэу тарихъ лъапсэ зиIэ гъусэныгъэ зэдыряI. Непэ Абхъазыр псынкIэу хэхъо­ныгъэ зышIырэ хэгъэгухэм ащыщ, зэдэлэжьэныгъэу зэдытиIэм зегъэушъомбгъугъэным мэхьанэшхо етэты», — хигъэ­унэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

ЛIыкIо купым хэтхэм къызэраIуагъэмкIэ, Адыгеим IэпыIэгъоу аритыгъэр Абхъазым щыщ­хэм ащыгъупшэрэп. Заом илъэ­хъан абхъазыбэмэ Адыгэ Рес­публикэм шъхьэегъэзыпIэ, Iоф­шIапIэ щагъотыгъагъ, социальнэ IэпыIэгъу ахэм къаIукIэщтыгъ, апшъэрэ гъэсэныгъэ зэ­ра­гъэ­гъотынэуи амал яIагъ.

Заом иветеранхэмрэ заом хэкIодагъэхэм яунагъохэмрэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным епхы­гъэ Iофыгъохэми зэIукIэгъум щатегущыIагъэх. Адыгэ Респуб­ликэм игуфакIохэм я Союз иве­теранхэм ижъырэ шапхъэхэм атетэу чъыгхэтэлэжьыным зегъэушъомбгъугъэным яIахь ха­шIыхьэ зэрашIоигъор къаIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ мы проектым ипхырыщынкIэ амалэу щыIэхэр зэрагъэшIэнэу пшъэ­рылъ афишIыгъ. ЧIыпIэ заохэм ахэлэжьагъэхэм социальнэ ахъ­щэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным епхыгъэ Iофыгъоми хэплъагъэх.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы 1992 — 1993-рэ илъэсхэм Абхъазым щыкIогъэ заом Адыгеим щыщ гуфэкIо 200 фэдиз зэрэхэлэжьагъэр, ахэм ащыщэу нэбгыри 9-мэ апсэ зэрагъэтIылъыгъэр.

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу