Еджэнри IофшIэнри зэготхэу

Студент отрядхэм ямафэ тикъэралыгъо щыхагъэунэфыкIыгъ. Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэр шIуагъэ хэлъэу зыгъэкIон зыгу хэлъ, Iоф ышIэныр къыхэзыхырэ, Iофтхьабзэхэм чанэу ахэлэжьэнхэу фэе студентхэр а отрядхэм зэрапхых. Адыгеими ахэм чанэу Iоф щашIэ.

Урысые студент отрядхэм пшъэрылъ шъхьаIэу агъэцакIэрэр охътэ гъэнэфагъэм ныбжьыкIэхэм IофшIэпIэ чIыпIэ къафэгъотыгъэныр ары. Производственнэ, псэолъэшIын, сервис, мэкъумэщ, кIэлэегъэджэн лъэныкъохэмкIэ студентхэм IофшIапIэхэр къаратых. Мыщ фэдэ шIыкIэм ишIуагъэкIэ ныбжьыкIэхэм ахъщэ къазэраIэкIахьэрэм дакIоу IофшIэнымкIэ IэпэIэсэныгъэ гъэнэфагъэ зэрагъэгъоты.

АР-м истудент отряд хэт Дана Сикуновар Адыгэ къэралыгъо университетым иэкономическэ факультет иапэрэ курс щеджэ. Урысые студент отрядхэр зэрэщыIэхэр ИнтернетымкIэ ылъэгъугъ ыкIи ахэхьан гухэлъ ышIыгъ.

— Уцышъо кIакохэр зыщыгъ ныбжьыкIэхэм гу алъыстагъ, — къытфе­Iуатэ Данэ. — Ахэм яшъуа­шэ сшIогъэшIэ­гъон хъугъэ ыкIи нахь игъэ­кIотыгъэу зыщыз­гъэгъозагъ. Купым пшъэ­рылъэу иIэр, Iофыгъоу зэшIуахыхэрэр къысфаIотагъэх. Ахэм ащыщ сыхъун шIоигъоныгъэ зэрэсиIэр ясIуагъ ыкIи апэрэ курсым къыще­гъэжьагъэу ясатырэ сыхэхьагъ.

Данэ ицIыкIугъом къыщегъэ­жьагъэу лагерьхэр икIасэх. Ины зыхъукIэ кIэлэпIоу кIоным кIэ­хъопсыщтыгъэ. Урысые студент отрядэу зыхэхьагъэм ишIуагъэ­кIэ игухэлъ къыдэхъущт.

— Урысые кIэлэцIыкIу гупчэу «Орленок» зыфиIорэм сыкIо сшIои­гъоу лагерьхэм къахэсхыгъ, — игущыIэ лъе­гъэкIуатэ Данэ. – Мыгъэ ащ зысэгъэхьазыры. Джащ фэдэу зэхахьэхэм, Iофтхьабзэхэм тахэлажьэ, тиуахътэ шIуагъэ хэлъэу зэрэдгъэкIощтым тыпылъ.

Данэ сурэттехынри икIас. ИщыIэныгъэ гъэшIэгъонэу щи­лъэгъурэ пстэури гум къинэ­жьы­нэу сурэткIэ къеубыты. ТапэкIи мы лъэныкъомкIэ сэнаущыгъэу хэлъым зэрэхигъэ­хъощтыр игущыIэ къыщыхе­гъэщы.

 

— ЕджапIэм сызычIэс­ми Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм сахэлэжьэныр сикIэсагъ, — къеIуатэ Данэ. – Апшъэрэ еджа­пIэм сыкъызэрэчIахьэу Урысые студент отрядхэм сахэхьагъ. Илъэсым къыкIоцI Москва сыщыIагъ, Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыкIогъэ слетым сыхэлэжьагъ.

 

Данэ джырэ уахътэ Урысые студент отрядым ипресс-къулыкъу хэт. Ахэр зыхэлэжьэхэрэ Iофтхьабзэхэр къетхыжьых, сурэтхэр атырехых. Нэужым къэбарыр интернет нэкIубгъохэм къарегъахьэ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ия 3-рэ курс Валерий Кузенкэр щеджэ. КIэлэ ныбжьыкIэм гъэ­мэфэ зыгъэпсэфыгъор ымыгъэ­хьаулыеу, Iоф ышIэн гухэлъ ышIыгъ.

— Урысые студент отрядхэм афэгъэхьыгъэу ыпэкIэ зэхэсхыгъэу щытыгъэп, — къытфеIуатэ Валерий. – Мыщ фэдэ купхэр студентхэм Iоф­шIэпIэ чIыпIэ къа­гъотынымкIэ IэпыIэгъу къызэрафэхъухэрэм университетым щырыгущыIэхэу зэхэсхыгъ. Нэужым ащ нахь игъэ­кIотыгъэу сыкIэупчIэнэу езгъэжьагъ.

КIэлэ ныбжьыкIэр хым нахь пэблагъэу кIоныр игухэлъыгъ. Зыгъэпсэфынымрэ IофшIэнымрэ зэдигъэцэкIэнхэу фэягъ. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щеджэрэ пшъашъэу мы лъэныкъом нахь пылъым ителефон номер къыратыгъ ыкIи хым кIонэу зызыгъэхьазырырэ купым хэфагъ.

— Урысыем ит аквапаркмэ анахь инэу «Золотая бухта» зыфиIоу Геленджик дэтым Iоф щысшIагъ, — игущыIэ лъегъэкIуатэ Валерий. – Мэзищырэ ащ сыщы­Iагъ, сыкъызэкIожьым еджэным пысыдзэ­жьыгъ. Студент отрядхэм аущтэу сахэхьанэу хъугъагъэ. Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъор джыри чыжьэ нахь мышIэми, купэу сызхэтыр щысэп. IэпыIэгъу зищыкIэгъэ нэжъ-Iужъхэм ти­шIуагъэ ятэгъэкIы, республикэм щызэхащэрэ Iофтхьабзэхэм чанэу тахэлажьэ.

КъэкIорэ гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъоми тигущыIэгъу Iоф ышIэнэу зегъэхьазыры. Ау зыздигъэзэщтыр джыри къыхихыгъэгоп. БлэкIыгъэ илъэсым зыдэщыIагъэм ыгу зыфекъудыи нахь мышIэми, Къырыми кIо шIоигъу.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ия 2-рэ курс ис Денис Андреевыри. Ар апшъэрэ еджапIэм къызэрэчIахьэу студент отрядым хэхьагъ.

— Апэрэ курсыр къызысэухым, космодромэу «Восточный» зыфиIорэм Iоф щысшIэнэу гъэмафэм сыкIуагъ, — къытфеIуатэ Денис. – Мыщ Iоф щызышIэщт цIыфхэр зыщыпсэущтхэ къалэ тшIыныр тип­шъэрылъыгъ. Адыгеим нэбгыри 5-у тикIыгъагъ. Мы илъэсми гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъом сылэжьэнэу зысэгъэхьазыры.

Геленджик дэт аквапаркым IофшIэпIэ чIыпIэ щыIэ зыхъукIэ, кIэлэ ныбжьыкIэм ащ зигъэзэн гухэлъ иI. Узщылажьэрэр хым пэблагъэу, IофшIэнри, зыгъэпсэфынри зэготхэу уахътэр бгъэ­кIоныр зэрэтхъагъор сигущыIэгъу къыхегъэщы.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.