Щытхъур сыдигъуи афаIо

1992 — 1993-рэ илъэсхэм Абхъазым щыкIогъэ заом Адыгэ Республикэм икIыгъэ гуфакIохэм лIыхъужъныгъэу щызэрахьагъэр гъашIэм хэкIокIэщтэп.

Грузием иуIэшыгъэ купхэр зао­кIэ Абхъазым ичIыгу зе­ба­нэ­хэм, апэрэ мафэхэм къа­щыу­благъэу къош республикэм къо­у­цуагъэхэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Абхъазым щынэгъончъагъэмкIэ и Совет исекретарэу Мухьа­мэд Килбэ Абхъазым и Пре­зи­дентэу Р. Хаджимбэ ыцIэкIэ зэ­­IукIэгъум хэлажьэхэрэм гущыIэ фабэхэр къафиIуагъ. Къыблэм, Темыр Кавказым ягуфакIохэр Абхъазым къоуцохи, Грузием идзэхэм язэхэкъутэнкIэ лIыгъэ шъыпкъэ зэрахьагъэу М. Килбэ ылъытагъ.

Медалэу «За Победу» зы­фи­Iорэр Абхъазым и Къэралыгъо тын лъапI. Республикэм и Пре­зидент и УказкIэ лIыгъэ зезы­хьагъэхэм ар афагъэшъуашэ.

Адыгеим игуфакIохэу Абхъазым щызэуагъэхэм я Союз ипащэ игуадзэу Къуижъ Къэплъан зэ­хахьэм щыхигъэунэфыкIыгъ Адыгеим гуфэкIо 200 фэдиз зэ­рикIыгъэр. ЗэкIэми ядэжь къагъэ­зэжьыгъэп. Хъодэ Адам, Шэу­джэн Мурат, Мыкъо Аслъан, Хьабэхъу Рустам, Нэхэе Казбек, нэмыкIхэри лIыхъужъэу фэхыгъэх.

ТекIоныгъэр агъэмэфэкIи, тиреспубликэ къэкIожьыгъэхэм мамыр IофшIэнхэр агъэцакIэх. Алыбэрд Адам, ЛIыхъурэе Заур дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Налмэсым» къыщышъуагъэх. Заом ыуж Абхъазым щыуджыгъэх. Ацумыжъ Руслъан псэолъэшI, Гъогъо Руслъан ныбжьы­кIэхэр спортым фегъасэх. Iэшъынэ Хьазрэт, Къунэ Ас­лъан, ХьапэкIэ Аслъан, Бэгъушъэ Адам, Чэсэбый Шыхьам, ЛIышэ Мэдин, Сихъу Рэмэзан, Къуижъ Къэплъан, фэшъхьафхэм ТекIо­ныгъэр Абхъазым къызэрэ­ди­хыгъэм фэгъэхьыгъэ медалыр аратыжьыгъ.

Абхъазым и Президент Кав­­казым игуфакIохэм яIофхэмкIэ иупчIэжьэгъоу Афэунэ Муаед зэхахьэм къызэрэщиIуагъэу, зэ­къош­ныгъэм игъогу заом илъэхъан агъэпытагъ, гуфакIохэр зэ­щыгъупшэхэрэп, зэIокIэх, мамыр псэукIэр нахь дахэ зэрашIыщтым пылъых.

Адыгеимрэ Абхъазымрэ язэ­фыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ зэхэщэкIо купым ипащэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Ацумыжъ Казбек М. Килбэ, М. Афэунэм, тиреспубликэ щыщ гуфакIохэм гущыIэгъу афэхъугъ. НыбжьыкIэхэм шIэжь яIэу пIу­гъэнхэм, зэкъошныгъэм игъогу зырагъэушъомбгъуным афэ­гъэ­хьыгъэ Iофыгъохэр зэдагъэ­цэ­кIэнхэ ямурад. Культурэм, спор­тым яхьылIэгъэ зэхахьэхэр зэ­хащэщтых.

Джарымэ Аслъан фэразэх

Мухьамэд Килбэ, Афэунэ Муаед, Къуижъ Къэплъан Адыгэ Республикэм иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан ыдэжь щыIагъэх. Заом илъэхъан А. Джарымэр общественнэ-по­литикэ Iофхэм чанэу ахэлэжьагъ, ТекIоныгъэм и Мафэ нахь благъэ шIыгъэным иIахь хилъхьагъ.

Абхъазым и Президентэу Р. Ха­джимбэ А. Джарымэм лъэшэу зэрэфэразэр М. Килбэ къыIуагъ, медалэу «За Победу» зыфиIорэр ритыжьыгъ.

Джарымэ Аслъан игукъэ­кIыжь­хэм къахигъэщыгъ Абхъазым и Президентэу щытыгъэ Владислав Ардзинбэ, Урысыем ипа­щэхэм зэраIукIэщтыгъэр, гуфа­кIохэм яшIуа­гъэкIэ Кавказ шъо­лъырым мамыр псэукIэр зэрэ­щыпытагъэр.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.