Апэрэ зэфэхьысыжьхэр, пшъэрылъхэр

Урысые Федерацием и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым тыгъуасэ зэхищэгъэ селектор зэхэсыгъор зыфэгъэхьыгъагъэр коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм ядэщын епхыгъэ шIыкIакIэм шъолъырхэр зэрэтехьагъэхэр ары.

Федеральнэ министерствэхэм, къэралыгъом ишъолъырхэм япащэхэр, мы Iофыгъом фэгъэзэгъэ структурэхэм ялIыкIохэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ пэублэ псалъэ къышIызэ, пыдзэфэ пы­тэхэм ягъэзекIон, ядэщын епхыгъэ IофшIэныр зэри­фэшъуашэу зэхэщэгъэным­кIэ федеральнэ гупчэм къытефэрэр зэригъэцэ­кIагъэр, джы шъолъырхэм шIуагъэ къытэу япшъэ­рылъ­хэр зэшIуахынхэм зэрэщыгугъырэр къыхи­гъэщыгъ. Мы Iофыгъор къызэрыкIоу зэрэщымытыр, ащ пшъэдэкIыжьышхо зэрэпылъыр ыкIи ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм пытагъэ хэлъэу лъыплъэгъэн зэрэфаер зэхэсыгъом хэ­лажьэхэрэм агу къыгъэ­кIыжьыгъ. Джырэ уахътэм ехъулIэу къэралыгъом ишъолъырхэм япроцент 80-м ехъур мы шIыкIакIэм техьагъэх.

— ЗэкIэми пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр хэкIым идэщын ыуасэ лъэшэу къыхэмыхъоным тылъы­плъэныр ары. Мы коммунальнэ фэIо-фашIэмкIэ фэгъэкIотэныгъэ зи­Iэн зылъэкIыщтхэр шъолъырхэм ащыщхэм агъэнэфэгъах, ар екIо­лIэкIэ тэрэз ыкIи десэгъаштэ. ХэкIым идэщын­кIэ цIыфхэм атырэ ахъщэр нахь макIэ хъуным фэшI лъэбэкъу гъэнэ­фагъэхэр тшIыгъэх, непи ащ Iоф дэтэшIэ. Мыщ дэжьым анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер гъот макIэ зиIэхэм IэпыIэгъу тафэхъуныр, социальнэ «хъытыум» иамалхэр къызфагъэфедэзэ зы­къытфэзгъэзэрэ цIыфхэм яIофыгъохэр зэ­хэ­фы­гъэн­хэр ары, — къы­Iуагъ Дмитрий Медве­девым.

Федеральнэ министрэ­хэр, субъектхэм япащэхэр нэужым къэгущыIагъэх. 2019-рэ илъэсым щылэ мазэм щегъэжьагъэу Iоф зышIэрэ шIыкIакIэм къыдыхэлъытэгъэ шапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэм, гъэ­хъагъэу щыIэхэм адакIоу, гумэкIыгъоу зэуалIэхэрэм къащыуцугъэх. Ахэр дэ­гъэзыжьыгъэ хъунхэмкIэ ежьхэм япредложениехэр къахьыгъэх.

Мы лъэныкъомкIэ федеральнэ гупчэм къы­гъэуцугъэ пшъэрылъыр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ. IофшIэныр зэхэ­щагъэ зэрэхъурэм, цIыф­хэм Iофыгъоу къаIэтыхэ­рэр игъом зэхэфыгъэнхэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ынаIэ тет. ХэкIым идэщын фэ­гъэ­­зэгъэщтэу республикэм щагъэнэфагъэр ООО-у «ЭкоЦентр» зыфиIорэр ары. Мы компанием хэ­кIыр еугъои, полигонитIоу агъэпсыгъэхэм арещалIэ, егъэкIоды, ищы­кIэгъэ техникэри IэкIэлъ. Джащ фэ­дэу хэкIыр зыщы­зэхадзыщт завод ашIын гухэлъ щыI.

— Итхъухьагъэм ди­штэу IофшIэныр зэхэ­щагъэ мэхъу, Iофыгъо зы­рызхэр къэуцух, ау ахэр псынкIэу зэхэтэфых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ХэкIэу зэIуагъэкIэщтыр зыфэдизыщт шапхъэхэм ялъытыгъэу республикэм имуниципалитетхэр шъо­лъырхэмкIэ зэтырауты­гъэх, ащ уасэу ащагъэнэфагъэри зэфэшъхьаф. АР-м и ЛIышъхьэ иуна­шъокIэ шъолъыр опера­торым ыпэкIэ ыгъэнэ­фэгъэгъэ уасэхэр къыригъэIыхыгъ. Къуаджэхэм адэсхэм атыщтыр сомэ 30-кIэ нахь макIэ ашIи, сомэ 70-рэ хъугъэ.

Мы лъэныкъомкIэ цIыф­хэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фэшI лъэбэкъоу ашIыгъэхэм АР-м и ЛIышъхьэ къа­щыуцугъ, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ифэ­Iо-фашIэхэм апэIухьэрэ тынхэмкIэ ахэм фэгъэкIотэныгъэу яIэхэр къызфа­гъэ­федэнхэу къяджагъ. Хэ­кIэу зэIуагъакIэрэр зыфэдизыр гъэунэфыгъэным пае шапхъэхэм джыри ахэ­плъэжьынхэу ащ фэгъэ­зэгъэ къулыкъухэм пшъэ­рылъ афишIыгъ.

— ТипсэупIэхэм ясанитарнэ зытет шапхъэ­хэм адиштэным, ащ къыдыхэлъытагъэу цIыф­хэм ядаохэр зэхэфы­гъэн­хэм тыпылъ. Ау пы­дзэфэ пытэхэм ягъэзекIонкIэ ежь цIыфхэми экологическэ культурэ ахэлъыным мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.