IэпыIэгъу зэфэхъущтых

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэм адыгабзэм изэгъэшIэн, игъэфе­дэн афэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ щыкIуагъ.

Институтым ипащэу ЛIыIужъу Адам хэбзэ къулыкъу­шIэхэр, общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр», нэмыкIхэри зэгъусэхэу адыгабзэм изэгъэшIэн фэгъэ­хьыгъэ Iофыгъохэр зэрэлъыкIуатэхэрэр Тыркуем Кавказ хасэу итхэм (КАФФЕД) япрезидентэу Асланкае (Хьа­гъундэкъо) Яшар, КАФиаД-м итхьаматэу Таимэз Юсыф, тхьаматэм игуа­дзэу Щэкэрдж Иилдыз, бизнесменэу Туран Селахьатин, нэмыкIхэм къафиIотагъ.

Адыгэу дунаим тетхэр Iэпы­Iэгъу зэфэхъужьхэзэ кириллицэ шIыкIэм техыгъэу тхэнхэм, еджэнхэм пае амалэу щыIэхэм А. ЛIыIужъур къатегущыIагъ. Тхылъхэр къыдагъэкIых, мульт­фильмэхэр тырахых, Интер­нетыр ыкIи телефон амалхэр агъэфедэх.

Тыркуем ис адыгэхэм ны­дэлъфыбзэр зэрагъэшIэнымкIэ къыхаутыгъэ тхылъхэм атегущыIагъэх. Зэхахьэм къыщыгущыIагъэх Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр, общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэ­мэ­зан, хэкум къэзы­гъэ­зэ­жьыгъэ Беданыкъо Нихьад, нэ­мыкIхэри.

Iофыгъоу къаIэтыгъэхэр щы­Iэныгъэм щыпхыращынхэмкIэ унэшъо хэхыгъэхэр рахъухьа­гъэх.

Сахьидэкъо Нурбый.