Илъэс къэс зэхащэ

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан тидзэкIолIхэм фашист техакIохэр Адыгеим зырафыжьыгъэхэр илъэс 76-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур псы спортымкIэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Республикэм физкультурэмкIэ испорт Унэшхоу псауныгъэр зыщагъэпытэрэм псым щесынхэмкIэ ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ.

2005-рэ илъэсым ыкIи ащ ыуж къэхъугъэ пшъашъэхэм язэнэ­къокъу Валерия Жарковам апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Зыныбжь икъугъэхэм якуп хэтхэм ябгъап­шэмэ, я III-рэ спорт разрядым ишапхъэхэр В. Жарковам ри­гъэкъугъэх. Метрэ 25-м тыригъэ­кIодэгъэ уахътэр нэгъэупIэпIэгъу 32.43-рэ.

Хъулъфыгъэхэм язэIукIэгъухэм Александр Коростовыр ащыте­кIуагъ.

2006-рэ илъэсым ыкIи ащ ыуж къэхъугъэмэ язэ­нэ­къокъу Ми­лана Максимчук апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Уахътэр 32.48-рэ. Хъу­лъфыгъэхэм якуп Кирилл Нехае­выр ащытекIуагъ.

Адыгэ Респуб-ли­кэм изэнэкъо­къу нэ­бгыри 112-рэ хэлэжьагъ. Тренерхэу Дарья Марьевскаямрэ Анатолий Шевченкэмрэ агъэ­сэрэ ныбжьыкIэхэм яIэ­пэ­Iэсэ­ныгъэ зэрэ­хагъахъорэм дакIоу япсауныгъэ агъэпытэ.

— Псы спортыр тшIогъэшIэ­гъон, титренерхэм, кIэлэегъаджэ­хэм псауныгъэм игъэпытэнкIэ тызыфагъасэрэр бэ, — къытаIуагъ Валерия Жарковам, Ми­ла­на Максимчук, Александр Ко­рос­товым. — Тигуапэу тапэкIи зэ­нэкъокъухэм тахэлэжьэщт.Святослав Полиныр.

Святослав Полиныр ятфэнэрэ классым дэгъоу щеджэ. Хьисапыр нахь шIогъэшIэгъон, урысыбзэр, инджылызыбзэр, адыгабзэр зэрегъашIэх. Республикэм испорт зэIукIэгъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдехы. Псым ще­сынэу зигъасэзэ, спортым ныб­джэгъукIэхэр щигъотыгъэх. Свято­слав ятэу Виктор зэрилъы­тэрэм­кIэ, зэнэкъокъухэр дэгъоу зэрэзэхащэхэрэм ишIуагъэкIэ спортым пыщагъэхэм япчъагъэ хэхъо.

Псауныгъэр зыщагъэпытэрэ Унэшхом псы спортымкIэ ипащэу Нэсыф Аскэрбыйрэ ащ игуа­дзэу Гъогъо Руслъанрэ хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэр къы­дэзы­­хыгъэхэм щытхъу тхылъхэр, ме­дальхэр, кубокхэр афагъэ­шъошагъэх.

— Пыир зэхакъути, Адыгеир Хэгъэгу зэошхом илъэхъан шъхьа­фит зашIыжьыгъэ мафэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур ятIо­нэрэу зэхэтщагъ, — къытиIуагъ Нэсыф Аскэрбый. — ШIэжь яIэу ныбжьыкIэхэр пIугъэнхэр ти­пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ.
Сурэтым итхэр: хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхы­гъэхэр, пащэхэр.