Игъо IэпыIэгъум мэхьанэ иI

Мэзаем и 14-м псауныгъэр къэухъумэгъэным, гъэсэныгъэм ыкIи социальнэу цIыфхэр ухъумэгъэнхэм иучреждениехэм яIофышIэхэр зыхэлэжьэгъэхэ республикэ семинар Мыекъуапэ щыкIуагъ. Зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ кIэлэцIыкIухэм ящыкIэгъэ IэпыIэгъур игъом арагъэгъотыным ар фэгъэхьыгъагъ.

Гупчэу «Доверие» зыфиIорэм щыкIогъэ Iофтхьабзэм специалист 52-рэ хэлэжьагъ. Зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ сабыйхэу зыныбжь илъэси 3-м нэсыхэрэм ыкIи ахэр зыщапIухэрэ унагъохэм пасэу арагъэгъотырэ IэпыIэгъум епхыгъэ фэIо-фашIэхэу ведомствэ зэфэшъхьафхэм зэдагъэцакIэхэрэм тегущыIагъэх.

IэпыIэгъу игъом ягъэгъотыгъэнымкIэ республикэ ресурснэ-методическэ гупчэм ипащэу Елена Кузнецовар фэIо-фашIэу а купым хэхьэрэ кIэлэцIыкIухэм афагъэ­цакIэхэрэм япхыгъэ шэпхъэ правовой актхэу Адыгеим щаштагъэхэм къэзэрэугъоигъэхэр нэIуасэ афишIыгъэх. Зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ кIэлэцIыкIу­хэм нахьыжьэу IэпыIэгъу арагъэгъотыным исистемэ республикэм хэхъоныгъэ щишIыным фэгъэзэгъэ къулыкъухэм Iоф зэрашIэщтым ресурснэ гупчэр зэрэлъыплъэщтыр ащ къыхигъэщыгъ.

Мы уахътэм зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ сабыйхэм нахьыжьэу IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ республикэ ресурснэ-методическэ гупчэм иIофшIэн ыублагъ. ШъузыгъэгумэкIырэ упчIэхэр щыIэхэмэ телефонхэу: 8 (7778) 5-11-53 е 8-918-119-98-55 (Кузнецова Елена Николай ыпхъум) шъуфытеон шъулъэкIыщт. Джащ фэдэу Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ телефонэу 8 (8772) 52-18-86-мкIэ зыфэжъугъаз (Бибэ Светланэ Аслъан ыпхъум).