Зэфэхьысыжьхэр, щыкIагъэхэр, гухэлъышIухэр

Урысые Федерацием и ДОСААФ ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм икIыгъэ илъэсым ышIэгъэ IофшIэ­ным ыкIи 2019-рэ илъэсым пшъэрылъэу зыфигъэуцужьыхэрэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо иIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ДОСААФ и Лъып­лъэкIо Совет хэтхэр, респуб­ликэм ихэбзэгъэуцу ыкIи игъэцэкIэкIо хабзэ, ветеран ыкIи ныбжьыкIэ организациехэм ялIыкIохэр, къэбар-лъыгъэIэс амалхэм яIофышIэхэр.

Зэхэсыгъом ипэублэ спорт зэнэкъокъоу икIыгъэ илъэсым щыIагъэхэм текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэхэм шъолъыр отделением ипащэу Барцо Тимур афэгушIуагъ. Ахэр мотоклубэу «Победа» зыфиIорэм ипащэу Александр Деревянкэр, а командэм икапитан ныбжьыкIэу Павел Лобачевыр.

Шъолъыр отделением зэхэщэн, дзэ-патриотическэ ыкIи спорт IофшIэнымкIэ иотдел ипащэу Ирина Манченкэм зэхэ­сыгъор зэрищагъ. Iофыгъуищэу зыхэплъэнхэу зыфызэрэугъоигъэхэм ащ нэIуасэ афишIыгъэх.

Нэужым гущыIэр лъигъэкIотагъ Урысыем и ДОСААФ ишъолъыр отделениеу Адыгеим щыIэм ипащэу Барцо Тимур.

— БлэкIыгъэ илъэсхэм афэдэу джыри тиIоф­шIэн нахь дэгъоу зэрэдгъэцэкIэщтым тыпы­лъыгъ, — къыIуагъ ащ. —ДгъэкIотэжьыгъэ илъэсыр тарихъ хъу­гъэ-шIагъэхэмкIэ баигъэ ыкIи ахэр ифэшъуашэм тетэу хэдгъэунэфыкIыгъэх. Пшъэрылъ шъхьа­Iэу тиIагъэхэри къэ­нэжьыгъэх, ахэм ащыщ ныбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэр, дзэ-учет сэнэхьатхэм, спорт зэфэшъхьафхэм афэгъэсэгъэнхэр.

Барцо Тимур къызэриIуа­гъэмкIэ, республикэм имуниципальнэ образованиехэм зэкIэми ДОСААФ-м иотделениехэу къа­щызэIуахыгъэхэм яIофшIэн къа­гъэнэжьын алъэкIыгъ. Адыгеим зыухъумэжьынымкIэ иорганизацие хэтхэм ясатырэ нахьыбэ шIыгъэнымкIэ агъэнэфэгъагъэр проценти 100-м ехъоу агъэцэ­кIагъ (нэбгырэ 3693-рэ хъущтыгъэмэ, 3865-м нагъэсыгъ). Адыгеим и ДОСААФ исатырэ 2017-рэ илъэ­сым къыхэхьэгъэ пчъагъэм еб­гъапшэмэ (1976), икIыгъэ илъэсым ар нэбгыри 140-кIэ нахьыб (1836).

Дзэ-патриотическэ пIуныгъэм ылъэныкъокIэ агъэнэфэгъэгъэ Iофтхьабзэхэр проценти 100-м нэсэу зэшIуахыгъэх. Урысыем и ДОСААФ идзэ-патриотическэ клубхэм я Ассоциацие Джэджэ районым ичIыпIэ ДОСААФ 2018-рэ илъэсым хэхьагъ. Джы ар купи 6 хъугъэ.

ГъэхъэгъэшIухэр къызщагъэлъэгъуагъэхэм ащыщ «Армейскэ дунэе джэгунхэу-2018» зыфиIоу Севастополь щыкIуагъэхэр. Ащ текIоныгъэ къыщыдихыгъ патриотическэ клубэу «Вертикалым».

Адыгеим иныбжьыкIэ Армие исатырхэм кIэлэеджэкIо 730-рэ ахэтыгъэмэ, джы ахэр нэбыгрэ 1500-рэ хъугъэх.

Зэхэсыгъом Iофыгъоу зыщыхэплъагъэхэм ащыщ авиационнэ, техническэ ыкIи дзэ къу­лыкъу спорт лъэпкъхэм хэхъоныгъэ республикэм щашIыныр. Мы лъэныкъохэмкIэ тиспортсмен ныбжьыкIэхэм 2018-рэ илъэсым гъэхъэгъэшIухэр къагъэлъэгъуагъэх. IэпшъэзэонымкIэ, панкратионымкIэ ыкIи бэ­нэнымкIэ Федерацием (пащэр Къэлэшъэо Тимур) хэтхэр къа­хэ­щы­гъэх. СпортсменитIу (ХъорэлI Ислъам ыкIи Юрий Вереницен) спортымкIэ мастер хъу­гъэх, нэбгырэ 13-м спортымкIэ мастерыцIэр къафагъэшъошэнымкIэ кандидат шапхъэхэр рагъэкъугъэх.

Республикэм имуниципальнэ образованиехэм зэкIэми ДОСААФ-м иотделениехэу къа­щызэIуахыгъэхэм яIофшIэн къа­гъэнэжьын алъэкIыгъ. Адыгеим зыухъу­мэ­жьынымкIэ иорганизацие хэтхэм ясатырэ нахьыбэ шIыгъэнымкIэ агъэнэфэгъагъэр проценти 100-м ехъоу агъэцэкIагъ.

Спорт щэ­ры­он клубри ауж къинагъэп. НэбгыритIур спортымкIэ мастер хъунхэм икандидат хъугъэх.

ЗэкIэмкIи спорт лъэпкъ 13-мэ зыщафагъэхьазырхэрэ клуб ыкIи секцие 33-рэ Адыгеим итых.

Адыгеим и ДОСААФ ипащэ щыкIагъэхэми къащыуцугъ.

— Зыухъумэжьын организацием иучреждение пстэури ясатырхэм зэрэхагъэхъощтым пылъыгъэхэп, — еIо Барцо Тимур. – Ахэр Урысыем и ДОСААФ дзэ-патриотическэ пIуныгъэмкIэ и Гупчэ, М.М. Громовым ыцIэ зыхьырэ авиационнэ-спорт клубыр, ДОСААФ-м ичIыпIэ отделениеу Шэуджэн районым щыIэр. Техническэ сэнэхьатхэм афэдгъэхьазырыщтыгъэхэм япчъагъи зэхапшIэу къыкIичыгъ, ащ дакIоу ащ мылъкоу къыкIакIощтыгъэри къеIыхыгъ. ЧIыпIэ отделениехэм ащыщхэм яфинанс-хъызмэт IофшIэн къызэтеуцуагъ.

2019-рэ илъэсым пшъэрылъэу зыфагъэуцужьхэрэм зэ­хэ­сыгъом щатегущыIагъэх. Шъолъыр отделениехэу, гъэсэныгъэмкIэ учреждениехэу, авиационнэ, спорт ыкIи нэмыкI организациехэу Урысыем и ДОСААФ епхыгъэ­хэм финанс-экономическэ зыпкъитыныгъэ яIэным дэлэжьэщтых. Джащ фэдэу цIыфхэм, анахьэу къыткIэхъу­хьэрэ ныбжьыкIэ­хэм, япатриотическэ пIуныгъэкIэ IофшIэныр гъэкIэжьыгъэныр, социальнэ институтхэм Iоф адэшIэгъэныр.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр зытегущыIагъэхэм ащыщ ТекIоныгъэм и Мафэ ехъулIэу Iоф­тхьабзэу зэхащэщтхэм ягъэ­нэфэн.

КIэухым ДОСААФ-м иIофшIэн чанэу хэлэжьагъэхэм юбилейнэ медальхэр, щытхъу тхылъхэр аратыгъэх. КъекIокIырэ Кубокыр Адыгэкъэлэ отделением къы­фэнэжьыгъ.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.