Афганистан тидзэхэр къызыращыжьыгъэхэр илъэс 30 хъугъэ

ЕгъашIэм щысэ атетхыщт

Тихэгъэгу и УIэшыгъэ КIуачIэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 30 хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъэм лъэпкъ зэфэшъхьафхэр хэлэжьагъэх.

Адыгэ Республикэм икъэлэ шъхьаIэ «ДзэкIолI щытхъум ип­сынэкIэчъ» зыфиIоу тикъалэ дэтым цIыфыбэ къыщызэIукIагъ. Хабзэм икъулыкъушIэхэр, общественнэ движениехэм ялIыкIохэр, Мыекъопэ гарнизоным дзэ къулыкъур щызыхьыхэрэр, Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм яветеранхэр, ны-тыхэр, шIэныгъэлэжьхэр, кIэлэеджакIохэр, IофшIапIэхэм аIутхэр.

Афганистан дзэ къулыкъур щызыхьыгъэхэр нэплъэгъум итых. Тахаплъэшъ, лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр яорденхэм, медальхэм къаIуатэу тэлъытэ.

Зэхахьэр пэублэ гущыIэкIэ къызэIуихыгъ яинтернациональнэ пшъэрылъ зыгъэцэкIэгъэ дзэкIолIхэм яорганизацие ипащэу Николай Николенкэм.

ЛIыхъужъныгъэм уепIу

Адыгэ Республикэм и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ зэIукIэгъум къыщыгущыIагъ.

Дзэ къулыкъур Афганистан щахьызэ лIыхъужъэу фэхы­гъэхэм янэ-ятэхэр, Iахьылхэр, ныбджэгъухэр Iофтхьабзэм зэрэхэлажьэхэрэм В. Нарожнэм мэхьэнэ ин ритыгъ. Илъэс 30 тешIагъэми, заом иуIагъэхэр кIыжьыхэрэп. Тыркъохэм къапкъырыкIырэ гууз-лыузхэм уагъэ­рэхьатырэп. Афганистан тидзэ­кIолIхэм лIыгъэу щызэрахьагъэм щысэ тетэхы.

Дунаим кIуачIэкIэ зыщызэпэуцухэрэ лъэхъаным тидзэ­кIолIхэр Афганистан ихьагъэх. Яинтернациональнэ пшъэрылъ агъэцакIэзэ, заом кIэзыгъэстыхэрэм апэуцугъэх. Владимир Нарожнэм хигъэунэфыкIыгъ дунэе терроризмэм зэрарэу цIыфхэм къафихьырэм зызэриушъомбгъущтыгъэр.

ТидзэкIолIхэм сымэджэщхэр, еджапIэхэр Афганистан щашIыщтыгъэх, мамыр псэукIэр на­хьышIу зэрашIыщтым пылъы­гъэх. Афганистан щыщ нэбгырэ мини 100-м нахьыбэ тихэгъэгу ще­джагъ, сэнэхьат зэрагъэгъоти, ядэжь агъэзэжьыгъ Iоф ашIэнэу, псэунхэу.

Тидзэхэр Афганистан къызе­кIыжьхэм заор уцугъэп. США-м идзэкIолIхэр щыхъункIэхэу, машIом кIагъэстэу фежьагъэх. Наркоманием пыщагъэхэм яп­чъагъэ хэхъуагъ. Афганистан непи щырэхьатэп.

Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет итхьама­тэу, чIыпIэ плъырхэм ащыкIогъэ заохэм ахэлэжьагъэу Къуаджэ Аслъан, Урысыем и ЛIыхъу­жъэу Цэй Эдуард, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх.

— Псаоу къэзымыгъэзэжьыгъэхэр зэрэтщымыгъупшэхэрэр непэрэ зэхахьэм къегъэлъагъо, — къыIуагъ Сергей Стельмах. — Нэжъ-Iужъхэр, зыныбжь икъу­гъэхэр, кIэлэцIыкIухэр зэIукIагъэх, лIыхъужъныгъэ зезыхьагъэхэм шъхьащэ афашIы.

— ТидзэкIолI мин 620-м нахьыбэмэ яинтернациональнэ пшъэрылъ Афганистан щагъэцэкIагъ, — къыIуагъ А. Къуа­джэм. — Батальон-дивизиони 133-м щыщэу 82-мэ ухъумэн, къэрэгъу­лэ Iофыгъохэр агъэцэ­кIагъэх, 51-р заохэм ахэлэ­жьагъ. Ти­дзэкIолIхэу лIыхъужъныгъэ зезыхьагъэхэр тизэIукIэ хэла­жьэх.

Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард Афганистан къулыкъур щызыхьыгъэхэм къащытхъугъ, лIэужхэу зэрапхыгъэхэр егъашIи мамыр псэукIэм фэбэнэщтхэу ылъытагъ.

АцIэхэр къыраIуагъэх

Афганистан щыфэхыгъэ ти­дзэкIолIхэм ацIэхэр зэхахьэм къыщыраIуагъэх, шъхьащэ афа­шIыгъ, зы такъикъэ афэшъы­гъуагъэх. Саугъэтэу пчэгум итым къэгъагъэхэр кIэлъыралъхьагъэх.

ЗэдэгущыIэгъухэр

Мамыр псэукIэм зыпсэ фэзытыгъэ дзэкIолIхэм ясурэтхэр саугъэтым дэжь щыолъэгъух: Рыков Виктор, Мироненко Анатолий, Лоскутов Василий, Лоскутов Виталий, Апсалямэ Мэдин, ХъуакIо Руслъан…

Афганистан дзэ къулыкъур щызыхьыгъэ Мырзэ Джанбэч Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ, социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистр. Ар гущыIэгъу зы­фэхъу­гъэхэм тахаплъэшъ, зэкIэри тинэIуасэх, яинтернациональнэ пшъэрылъ Афганистан щагъэцэкIагъ. Мамыр псэукIэм игъэдэхэн ехьылIэгъэ къэбархэр къызэфаIуатэх.

Юрий Щепиныр генерал-майор, Къуаджэ Аслъан полковник, Николай Николенкэр дзэм хэтыгъ. Александр Дорофеевыр Мыекъопэ гарнизоным ико­мандирыгъ, генерал шъуашэр щыгъ.

Ветеранхэр Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 5-м иеджа­кIохэу армейцэ цIыкIухэм ясатырэ хэуцохэрэм афэгушIуагъэх, бгъэхалъхьэхэр аратыжьыгъэх.

ЛIыхъужъныгъэ зезыхьагъэ­хэр егъашIи тщыгъупшэщтхэп. Урысыем икъэралыгъо гъэпсыкIэ игъэпытэн чанэу хэлэжьэщтхэ ныбжьыкIэхэр тиIэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.