Адыгеир игъэкIотыгъэу къыщагъэлъагъо

Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2019» зыфиIорэр Олимпийскэ паркым имедиагупчэ шъхьаIэ къыщызэIуахыгъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр ащ хэлажьэ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мы форумым къыщызэIокIэх Урысыем ыкIи IэкIыб къэралхэм якомпаниехэм яIэшъхьэтетхэр, тикъэралыгъо игубернаторхэр, шIэныгъэлэжьхэр ыкIи IофшIэн лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купэу Адыгеим икIыгъэри ащ хэлажьэ. Купым хэхьэх хэбзэгъэуцу, гъэцэкIэкIо къулыкъухэм, муниципальнэ образованиехэм, бизнесым ялIыкIохэр. Адыгеим инвестиционнэ предложениехэм япакет къыгъэхьазырыгъ. Ащ нэмыкIэу инвестиционнэ площадкэ 67-рэ агъэнэфагъ. Мыщ дэжьым анаIэ зытырагъэтыгъэхэм ащыщ Адыгеим парк шъолъырхэу щызэхащэхэрэм зягъэушъомбгъугъэным. Инвестициехэм алъэныкъокIэ анахьэу ахэм анаIэ къа­тырадзэныр къызыхэкIырэр инженер ыкIи энергетическэ инфраструктурэ хьазырыр зиIэ чIыгу Iахьхэр бэджэндэу тыгъэн­хэмкIэ фэгъэкIотэныгъэ гъэнэфагъэхэр зэрэщыIэхэр ары.

Форумым программэ гъэшIэгъон, Iофыгъуабэ къызэлъызыубытырэ программэ игъэкIотыгъэ къыхеубытэ. Джащ фэдэу гугъапIэхэр нахь зэрапхыхэрэ инвесторхэм зэдэгущыIэгъухэр мэфитIум адыряIэщтых.

«Хабзэмрэ бизнесымрэ нахь шIуагъэ хэлъэу язэдэлэ­жьэ­ныгъэ гъэ­псыгъэныр ары анахьэу тынаIэ зытедгъэтырэр. Мы лъэныкъомкIэ гъэхъэ­гъэ шIукIаехэр тиIэх – инвесторхэм ящыкIэгъэ амалхэр ятэгъэгъо­тых, шэпхъэ-правовой базэри нахь екIоу зэрэщытыщтым тынаIэ тетэгъэты. Непэ Адыгеим инвестиционнэ зэдэ­лэ­жьэны­гъэмкIэ амалы­шIухэр аIэкIегъахьэх. ГугъапIэу тиIэхэр промышленностым, энергетикэм, агропромышленнэ комплексым, зекIоным ятэп­хых. Кластер екIо­лIакIэри инвесторхэм къызфагъэфе­дэнэу игъо афэтэ­лъэгъу. Ахэм атегъэпсыхьагъэу инвестиционнэ предложениехэри тэ­гъэхьазырых. ШIуагъэ къэзытырэ зэдэлэжьэныгъэм тыфэ­хьазыр. Форумым илъэхъан а Iоф­шIэным икIэуххэр нафэ къэхъущтых», — къыкIигъэ­тхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Апэрэ IофшIэгъу мафэм Адыгеим и ЛIышъхьэ Iэнэ хъураеу «Технологическэ зэхъокIыныгъэ инхэм ялъэхъан Урысые Федерацием ишъолъырхэм электросетевой комплексым ылъэныкъокIэ хэхъоныгъэу ашIыщтыр» зыфиIорэм хэлэжьагъ. Форумым ихъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ хъугъэ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ пленарнэ зэхэсыгъом зэрэхэлэжьэщтыр. Урысые инвестиционнэ форумыр «Здоровое общество. На пути к цели 80+» зыфиIорэмкIэ рагъэжьагъ. Джащ фэдэу ныбжьыкIэхэм предпринимательствэмкIэ я Мафэ ащ къыхиубытагъ.

Мы форумым ипрограммэ Iофтхьэбзэ 55-рэ къыделъытэ, ахэр лъэныкъуищмэ атегъэ­псыхьагъэу щытыщтых: регион политикэр, Урысыем IофшIэнымкIэ иIофхэм язытет, социальнэ повесткэр.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу