Адыгеим федэ къыфэзыхьыщт зэзэгъыныгъэх

АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Муратрэ УФ-м къыдэгъэкIыжьынымкIэ ыкIи сатыушIынымкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ инвестиционнэ форумым иIофшIэн къыхиубытэу зэIукIагъэх.

Адыгеим инвестиционнэ амалэу IэкIэлъхэр, форумым хэлажьэхэрэм апагъохынэу къыращэлIагъэхэр федеральнэ министрэм ЛIышъхьэм ригъэ­лъэгъугъэх. Джащ фэдэу респуб­ликэм щыпхыращырэ проектхэми ягугъу къышIыгъ. Анахь инхэм ащыщых жьыбгъэкIэ Iоф зышIэщт паркыр, «МЕГА-Адыгея» зыфиIорэ сатыу гупчэм изегъэушъомбгъун.

Денис Мантуровым респуб­ликэ хабзэм инвестициехэм якъещэлIэнкIэ Iофэу ышIэрэм осэшIу къыфишIыгъ.

Республикэм зэкIэмкIи къыщахьыжьырэмкIэ Адыгеим къэгъэлъэгъонышIухэр зэриIэхэр ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ, илъэсым икIэуххэмкIэ ащ проценти 2,4-рэ къыхэхъонэу ыкIи сомэ миллиарди 107,8-рэ хъунэу агъэнафэ.

«ЗэкIэмкIи къахьыжьырэм ипроцент 15 промышленностыр ары зыубытырэр. Аужырэ илъэс­хэм макроэкономическэ къэгъэ­лъэгъонхэмкIэ республикэм хахъохэр иIэх. IэкIыбым къыщашIыхэрэр шъолъырым къыщыдагъэкIы­хэрэмкIэ зэблэхъугъэнми, экономическэ хэхъоныгъэхэм якъэкIуапIэу инвестициехэм якъещэлIэн мэхьэнэ ин ятэты. Индустриальнэ паркхэм япроектхэри пхырытэщых», — къы­Iотагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъ парк шъолъырхэм язегъэушъомбгъун республикэм мэхьанэшхо зэрэщыратырэм. Форумым къыщагъэлъэгъуагъэ­хэм ащыщ индустриальнэ паркэу Яблоновскэм щашIынэу ра­хъухьэрэр. Краснодар пэмы­чыжьэу гектар 364-м ар тыра­шIыхьащт.

Денис Мантуровым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, инвесторхэм, республикэм ихъызмэтшIапIэхэм агъэфедэн алъэкIыщт IэпыIэгъу амалхэр щыIэх. ЫнаIэ зытыригъэтыгъэхэм ащыщых жьыбгъэ­кIэ Iоф зышIэщт электростанцием ипроектэу Адыгеим щагъэцакIэрэм ишIуагъэкIэ энергетикэм ылъэныкъокIэ щыIэ хъурэ амалхэр.

____________________________

Форумым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Ингка компание купхэу Урысыем щы­Iэ­хэм япащэхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу щадыри­Iагъ. Унэгъо сатыу гупчэу «МЕГА Адыгея» зыфиIорэм ишIынрэ игъэ­кIэжьынрэ япхыгъэ инвестиционнэ проектэу ООО-у «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» зыфиIорэм пхырищырэм игъэцэкIэн епхыгъэ Iофы­гъохэм атегущы­Iа­гъэх.

Инвестиционнэ зэзэгъыны­гъэм икъыхэхын дэлэжьэнхэу лъэныкъохэр зэзэгъыгъэх.
«Сатыу гупчэу «МЕГА Адыгея» зыфиIорэм зызэрэрагъэ­ушъомбгъущтым къегъэлъагъо тиреспубликэ экономическэ амал дэгъухэр зэриIэхэр, инвестициехэр къыхалъхьанхэмкIэ цыхьэшIэгъоу зэрэщытыр. АдыгеимкIэ а проектыр федэ, бэшIагъэу гъусэныгъэ зыдытиIэхэмрэ тэрырэ тазыфагу зэфыщытыкIэ дэгъухэр илъ хъугъэ. Iофыгъоу дгъэнэфагъэхэм тадэмыхыным, IэпыIэгъу тафэхъуным тафэхьазыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

«Ингка Сентерс Рус Менеджментым» игенеральнэ пащэу София Трофимовам псэолъа­кIэхэм яшIын фэгъэхьыгъэ документ гъэнэфагъэхэм ягъэхьазырынкIэ, энергосетьхэм зэрапашIэщтхэм япхыгъэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу къазэрафэхъугъэм фэшI Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр риIуагъ.

Ингка компание купхэу Урысыем щыIэхэм япащэхэм я Совет итхьаматэу Патрик Антони зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, сатыу гупчэу «МЕГА Адыгея» зыфиIорэм изегъэушъомбгъунрэ игъэкIэжьынрэ япхыгъэр компанием иинвестиционнэ проект анахь инэу непэ Урысыем щыпхырищырэр ары.

Инвестиционнэ проектым 2017-рэ илъэсым Iоф дашIэу рагъэжьагъ. «Ингка Сентерс Рус Менеджментым» имурад квадратнэ метрэ мини 190-м нэсэу гупчэм зыригъэушъомбгъунэу, сатыушIыпIэхэр, гъогу зэхэкIыпIэхэр ыгъэкIэжьынхэу. СатыушIыпIакIэхэу къызэIуахыщтхэм нэбгырэ мини 2 фэдизмэ Iоф ащашIэн алъэкIыщт. ИлъэсиплIырэ зыуж итыщтхэ проектым ипхырыщын сомэ миллиард 14 пэIухьащт.

Инвесторым къызэритыгъэмкIэ, IэрышI псэуалъэу «Лагуна», тучанэу «Леруа Мерлен» зыфи­Iохэрэм яшIын джыдэдэм аухы. Унэр дунэе экологическэ сертификацие шIыгъэным ыуж итых, укъэбзалъэхэр агъэпсыгъахэх.

Мы проектым ипхырыщынкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зехьэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр джыри зэ КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ.

____________________________

Адыгэ Республикэмрэ СМП Банкымрэ зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Банкым игъэ­IорышIапIэ итхьаматэу Александр Левковскэмрэ аIапэ документым кIа­дзэжьыгъ.

«АдыгеимкIэ мэхьанэшхо иIэу щыт банкыр республикэ программэхэм ыкIи социальнэ-экономикэ лъэныкъом ипроект­хэм чанэу ахэлэжьэным. Пстэуми апэу ар зыфэгъэхьыгъэр бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу язытыщт амалхэм ягъэунэфын, экономикэм исектор, инвестиционнэ проектхэр, джащ фэдэу ипотечнэ кредитхэр ятыгъэнхэр, банк фэIо-фашIэхэр цIыфхэм ыкIи бизнесым афэ­гъэцэкIэгъэнхэр ары», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы Банкымрэ Адыгэ Респуб­ликэм ипащэхэмрэ азыфагу илъ зэпхыныгъэр зыфытегъэ­псы­хьагъэр Адыгеим щыIэкIэ-псэукIэу илъыр нахьышIу шIыгъэным пае зэдызэшIуахырэ Iофтхьабзэхэм зарагъэушъомбгъуныр арэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ Банкым игъэIорышIапIэ итхьаматэу Александр Левковскэм.

«Коммерческэ банк къодыеу щытыныр арэп ащ ынаIэ зытыригъэтырэр, республикэм ихэ­хъоныгъэкIэ зишIуагъэ къэкIощт проект инхэм ягъэцэкIэнкIэ цыхьэшIэгъу гъусэгъоу ар щыт. Адыгэ Республикэм ипащэхэм тырягъусэу зэдэдгъэцэкIэрэ Iофым республикэм иэкономикэ лъэгэпIакIэм тещэгъэнымкIэ ишIуагъэ къызэрэкIощтым сицыхьэ телъ», — къыхигъэщыгъ Александр Левковскэм.
Зэдэлэжьэныгъэм тегъэ­псы­хьэгъэ зэзэгъыныгъэр гъэцэ­кIа­гъэ зыхъукIэ, къэралыгъо хабзэмрэ чIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьынымрэ якъулыкъухэм финанс фэIо-фашIэхэр афызэшIохыгъэнхэм япхыгъэ проект заулэмэ Iоф адашIэнэу хъущт, джащ фэдэу къэралыгъор къыхэлажьэзэ, предприятиехэмрэ организациехэмрэ яшIуагъэ арагъэ­кIыщт. Адыгэ Респуб­ликэм имызакъоу, муниципальнэ образованиехэу ащ хахьэ­хэрэми кредитхэр зэраIэкIагъэ­хьащтхэм фытегъэпсыхьэгъэ аукционхэу зэхащэхэзэ ашIыщтхэм Банкыр ахэлэжьэным фэхьазыр.

____________________________

Шъачэ щыкIорэ Урысые инвестиционнэ форумым Адыгеим иэкспозиционнэ площадкэу къыщызэIуахыгъэм къэралыгъо компаниеу «Урысые автомобиль гъогу­хэр» зыфиIорэм ипэщакIэу Вячеслав Петушенкэмрэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ зэдэгущыIэгъу щызэдыряIагъ.

Зигугъу къэтшIыгъэ къэралыгъо компанием республикэм щыпхырищырэ проектхэм, Адыгеим итранспорт инфраструктурэ изегъэушъомбгъункIэ тапэкIэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм атегущыIагъэх. ГущыIэм пае, Адыгеим икIэу хы ШIуцIэ Iу­шъом екIолIэщт автомобиль гъогу тедзэхэм ягъэпсынкIэ амалэу щыIэхэр зэрагъэшIэщтых.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, хы ШIуцIэ Iушъом­рэ Къыблэ федеральнэ шъо­лъырым исубъектхэм яадминистративнэ гупчэхэмрэ алъыIэсынхэмкIэ республикэр анахь гъогу кIэкIэу щыт. Ащ нэмыкIэу Керчь лъэмыджыр къызэрэзэIуахыгъэм епхыгъэу Къыблэ федеральнэ шъолъырми, Адыгейми зекIоу къарыхьэрэр нахьыбэ хъугъэ. Джащ епхы­гъэу транспорт рыкIуапIэхэм язе­гъэушъомбгъун республикэмкIэ мэхьанэшхо иI.

А пшъэрылъым изэшIохын пае къэралыгъо компаниеу «Урысые автомобиль гъогухэр» зыфиIорэр яIэпыIэгъоу Адыгеим проект заулэ щыпхыращы —Тыгъургъойрэ Лъэустэнхьаблэрэ адэжь гъогу зэхэкIыпIэхэр ащагъэпсых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэри­лъы­тэрэмкIэ, а гъогу зэхэкIыпIэхэр республикэм зыща­шIы­хэкIэ, транспортым изе­кIонкIэ хэбзэ-шапхъэу щыIэхэр нахь къыдэлъытагъэ хъущтых, гъогурыкIонри нахь щынэгъончъэщт.

«Республикэм иавтомобиль гъогухэу Краснодаррэ федеральнэ трассэу М4 «Дон» зыфиIорэмрэ апэблагъэхэр ары анахьэу чIыпIэ къин джыдэдэм итхэр. Гъогу зэ­хэкIыпIакIэхэм яшIын АдыгеимкIэ мэхьанэшхо иI. Автомобиль гъогухэу бэу транспортыр зыщызекIохэрэм яIоф ащ нахь къыгъэпсынкIэщт. ГъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр амыукъонхэм, тыкъэзыуцу­хьэрэ дунаим зэрар рамыхыным тэркIэ мэхьанэшхо яI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Вячеслав Петушенкэм зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэгъэгум икъыблэ иинфраструктурэ зе­гъэушъомбгъугъэным къыдыхэлъытагъэу гъогухэм япхыгъэ программэхэр Адыгеим щыпхырыщыгъэнхэмкIэ федеральнэ IэпыIэгъу къаратыщт.
«Хэгъэгум и Къыблэ фэ­гъэхьыгъэу гухэлъ гъэнэфа­гъэхэр тиIэх. Ащ хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIыщт шIыкIэ зэфэшъхьафхэм тахэплъэ. Правительственнэ комиссием ушэтынхэр зызэхищэхэкIэ, хэкIыпIитIу горэ игъо къафэтлъэгъущт. Хэ­гъэгум и Къыблэ итранспорт инфраструктурэ лъэныкъо пстэ­умкIи хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнэу пшъэрылъ къэуцу», — къыIуагъ Вячеслав Петушенкэм.

Зигугъу къэтшIыгъэ къэра­лыгъо компанием ипащэхэм гъогу напцэхэм сатыушIыпIэхэр ащыгъэпсыгъэнхэмкIэ, лъэпкъ Iэпэщысэхэр, шхыныгъохэр ахэм ащащэнхэмкIэ республикэм игъоу ылъэгъугъэхэм къадырагъэштагъ. Адыгеим зекIохэр нахьыбэу къихьанхэмкIи ар амалышIоу щытыщт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.