МинистракIэм ипшъэрылъ шъхьаIэхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м цифрэ шIыкIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ, къэбарлъыгъэIэс ыкIи телекоммуникационнэ технологиехэмкIэ иминистрэу Шыу Заурбек тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр.

Федеральнэ программэу «УФ-м цифрэ шIыкIэм тет иэко­номик» зыфиIоу Урысые Федерацием и Правительствэ ыштагъэр шIуагъэ къытэу Адыгеим щыгъэцэкIэгъэным министерствакIэу зэхащагъэм ынаIэ тыригъэтын зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ пэублэм къыIуагъ.

— Мэхьанэшхо ыкIи шIуагъэ къэзытын зы­лъэкIыщт лъэныкъоу мыр щыт. Къэралыгъо гъэIорышIэным исистемэ, къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн, экономикэм ыкIи социальнэ лъэныкъом цифрэ шIыкIэм иамалхэр ащыгъэфедэгъэнхэр Урысыем ипащэхэм пшъэрылъэу къагъэуцугъ. Джащ фэ­дэу электроннэ шIыкIэм тетэу тхьапэхэр гъэзекIогъэнхэм хэбзэ къулыкъухэр, ведомствэхэр зэкIэ техьанхэ фае. Мыщ фэдэ екIо­лIакIэм зэфэхьысыжь дэгъухэр фэхъунхэ, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуным, хэгъэ­гум хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ар афэIорышIэн фае, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъолъырым щызэхащэгъэ министерствакIэм сыд фэдэрэ лъэныкъокIи мэхьанэшхо зэриIэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ ыкIи ащ щылэжьэщтхэр республикэм ихэбзэ къулыкъу­хэм япхыгъэ ведомствэхэм яIофышIэхэу зэрэщытхэм мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ. Сыда пIомэ, IофшIэпIэ чIыпIищ тедзэу къызэIуахыгъэр, адрэхэр яIэх.

АР-м и Правительствэ и Тхьаматэу Александр Наролиным къызэриIуагъэмкIэ, социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зышIыгъэ шъолъыр анахь дэгъу 40-мэ блэкIыгъэ илъэсым Адыгеир ахэфагъ ыкIи ащ ишIуагъэ­кIэ федеральнэ грантэу сомэ миллион 670-рэ хъурэр къыфатIупщыгъ. Цифрэ шIыкIэм тет экономикэр гъэпсыгъэнымкIэ пшъэрылъэу къэуцухэрэм язэшIохын мы мылъкум изы Iахь пэIуагъэхьащт.

Шыу Заурбек гущыIэр зештэм, мы IэнатIэм IухьанымкIэ цыхьэ къыфэзышIыгъэ АР-м и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр риIуагъ, пшъэрылъэу къыфагъэуцухэрэр ыгъэцэкIэнхэм амалэу, кIуачIэу иIэр зэрэрихьылIэщтыр къыхигъэщыгъ. Джырэ уахътэм цифрэ шIыкIэм тет экономикэм ылъапсэ, иинфраструктурэ гъэ­псыгъэным анахьэу анаIэ тыригъэтыщтэу къыIуагъ.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ федеральнэ программэм къыдилъытэрэ лъэныкъо пстэуми ягъэцэкIэнкIэ министракIэм гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэу АР-м и ЛIышъхьэ къыфэлъэIуагъ.

Министерствэм ипащэу Шыу Заурбек промышленнэ электроникэмкIэ, банк IофымкIэ ыкIи юриспруденциемкIэ апшъэрэ гъэсэныгъэ иI. АР-м и Лъэпкъ банк икъутамэ илъэс 24-рэ щылэжьагъ. Зыныбжь хэкIотагъэхэм компьютерым къытырэ амалхэр зэрагъэшIэнхэмкIэ Адыгеим исоциальнэ проектэу «Бабушка-онлайн» — «Дедушка-онлайн» зыфиIорэм икIэщакIу. Лъэпкъ банкым зыIутыгъэ илъэсхэм гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэ, электроннэ зэпхыныгъэм иамалхэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэм ащыгъэфедэгъэнымкIэ IофшIэныр дэгъоу зэхищэн ылъэкIыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтыр А. Гусевым тыри­хыгъ.