МашIом зэрэпэуцужьыщтхэр арагъэшIагъ

ОшIэ-дэмышIэ Iофхэр къэмыгъэхъугъэнхэм и Илъэс къыдыхэлъытагъэу мэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьын частэу N 3-м иIофышIэхэр станицэу Келермесскэм игурыт еджапIэу N 8-м щыIагъэх.

Щынэгъончъэным исыхьатэу еджапIэм щызэхащагъэм ипшъэрылъыгъэр кIэлэцIыкIухэм ящыIэныгъэ щынэгъончъэным фэIорышIэрэ шIыкIэхэр, машIор къэхъугъэмэ зэрэзекIощтхэр ягъэшIэгъэныр, мэшIогъэкIосэ ыкIи къэгъэнэжьэкIо сэнэхьатхэр зыфэдэхэр къафаIотэнхэр ары.

ЗэIукIэгъур окIофэ техникэр ыкIи оборудованиер зэрэзэхэтхэр кIэлэцIыкIухэм къафаIотагъэх. Автоцистернэм ыкIи джырэ аварийнэ-къэгъэнэжьын пкъыгъохэм язэхэлъыкIэ нэIуасэ фашIы­гъэх. Джащ фэдэу гузэжъогъу чIыпIэ ныбжьыкIэ цIыкIухэр зифэхэкIэ зыфытеощтхэ къулыкъухэм ятелефонхэр мэшIогъэкIуасэхэм агу къагъэкIыжьыгъэх.

Iофтхьабзэм икIэух кIэлэеджакIохэр мэшIогъэкIосэ частым хьакIэу къырагъэблэгъагъэх ыкIи машIор къэмыгъэхъугъэным ишапхъэхэр шIокI имыIэу зэрагъэцэкIэнхэ фаер араIуагъ.