КIэлэеджакIохэр фагъасэх

Iофтхьабзэу «О пшъхьэ къыщегъажь: къэугъой ыкIи зэхэдз!» зыфиIорэр Адыгеим щыкIуагъ.

КIэлэеджакIохэм я Урысые движение хэтхэу Анна Ибрагимовамрэ Мария Мельниковамрэ ягукъэкIыкIэ мыкъэралыгъо гупчэу «НАБУ-Кавказ» зыфиIоу чIыопсым икъэухъумэн фэгъэзагъэм ар зэхищагъ. Мы Iоф­тхьабзэм ыпэкIэ кIэлэеджэкIо пстэуми зэдэгущыIэгъухэр адыряIагъэх, хэкIыр ятIонэрэу къыдэгъэкIыжьыгъэным мэхьанэу иIэр ахэм къагурагъэIуагъ. Ащ нэужым эколого-биологическэ лицееу N 35-м тхьамафэм къы­кIоцI пунктым Iоф щишIагъ, ащ тхылъыпIэжъхэмрэ пластикым хэшIыкIыгъэхэмрэ зэращаштагъэ­хэм нэмыкIэу мафэ къэс Iофэу ашIагъэм икIэуххэр щызэфахьысыжьыгъэх. Нафэ къызэрэхъугъэмкIэ, тхылъыпIэжъ килограмм 2180-рэ кIэлэеджакIохэм къаугъоигъ ыкIи икIэрыкIэу къыдагъэкIыжьынэу аIэкIагъэхьагъ.

Мэзаем и 5-м еджапIэм щыкIогъэ линейкэм а Iофтхьабзэм анахь чанэу хэлэжьагъэхэм щытхъу тхылъхэмрэ шIухьафтынхэмрэ къащыфагъэшъошагъэх.

ЧIыопсым икъэухъумэн епхыгъэ кампаниеу «ЭКО-логично!» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу мы Iофтхьабзэр зэхащэгъагъ. Граждан обществэм ихэхъоныгъэкIэ грантэу Урысые Федерацием и Президент ыгъэнэфагъэр къызфагъэфедэзэ, Фондым иIэпы­Iэгъу хэлъэу Iофтхьабзэр ре­кIокIыгъ.