Фэдизрэ ныкъорэкIэ нахьыбэу Адыгеим ипотекэ чIыфэ къащаратыгъ

2018-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм сомэ миллиарди 4,2-рэ хъурэ ипотекэ чIыфэ къаратыгъагъ. 2017-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар фэди 1,5-кIэ нахьыбагъ. Ащ фэдэ чIыфэ къызэратыгъэр процент 42-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

МыщкIэ зишIуагъэ къэ­кIуагъэр банкхэм ипотекэ чIыфэм процентэу тырагъахъорэр къызэрэрагъэ­Iыхыгъэр ары. ГъэрекIо ищылэ мазэ и 1-м ехъу­лIэу республикэм исхэм ипотекэ чIыфэ къаIахыным пае проценти 10,79-рэ хъурэ тегъахъо фашIыщтыгъэмэ, 2019-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м ехъулIэу проценти 9,64-м нэсэу ар къеIы­хыгъ. Зэрэ Урысыеу пштэ­мэ, ар зэ­рэхъурэр проценти 9,56-рэ.

Илъэсэу итым ищылэ мазэ и 1-м ехъулIэу рес­публикэм щыпсэухэрэм сомэ миллиарди 10,6-рэ ипотекэ чIыфэу къаIахыгъ. ГъэрекIо джащ фэдэ илъэ­хъан егъэпшагъэмэ, процент 23,8-кIэ ащ зыкъиIэтыгъ, къытыгъ Урысыем и Банк Адыгэ Респуб­ликэмкIэ и Лъэпкъ банк ипресс-­къулыкъу.