КIэдэкIойхэр сэмэркъэум ипачъыхьэх

Къэрэщэе-Щэрджэсым иартист цIэрыIохэу КIэдэкIой зэшъхьэгъусэхэу Артур ыкIи Фатимэ япчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние бэрэскэшхом щыкIуагъ.

Сэмэркъэур зикIасэхэр зэха­хьэм зэфищагъэх. КIэдэкIой артистхэр бэшIагъэу тиреспуб­ликэ къэкIох. Ярепертуар зэхъо­кIыныгъэ фашIызэ, искусствэм лъа­гъоу щыпхыращырэм зырагъэ­ушъомбгъу. Полицием икъулыкъушIэхэм, IэнэтIэшхохэм аIутхэм, лэжьэкIо къызэрыкIохэм, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ едзыгъо­хэр щыIэныгъэм къыхахыгъэх.

Бзэхэр зэхэпхъагъэхэу якъэгъэлъэгъонхэр гъэпсыгъэх. Аужырэ пчыхьэзэхахьэу тызэплъыгъэр урысыбзэкIэ зэращагъ, адыгэ гущыIэ заулэу къыхагъафэрэм къэшIыгъохэр нахь къыгъэбаихэу плъытэ хъущт.

Унагъом изэфыщытыкIэхэм, зэшъхьэгъусэхэм язэдэпсэукIэ, фэшъхьафхэм афэгъэхьыгъэ пы­чыгъохэр щыIэныгъэм епхыгъэх. «Тызэгуцэфэжьызэ КIэдэ­кIойхэм тяплъы», — къытиIуагъ залым чIэсыгъэ бзылъфыгъэхэм ащыщ. Адыгэмэ ямызакъоу, залым урысыбэ чIэсыгъ.

«Гуащэмрэ махълъэмрэ» зыфи­Iорэ едзыгъор уахътэм дештэ. Артистхэм уагъэщхы, ау ащ паеп тащытхъунэу тызыкIыфаер. Нэп­лъэгъу фабэу зэфэзыщагъэхэм щагъэфедэрэ гущыIэхэр чъэпхъы­гъэх, уядэIузэ уагъэукIытэрэп. ГущыIэхэр зэхэугуфыкIыгъэхэу зэхэохых.

Сэмэркъэур сыда гурыIогъошIу къэзышIырэр? Джэуапым гукIэ улъыхъузэ, артистхэр псынкIэу зэрэзэгурыIохэрэм, гущыIэным изэпыугъохэм янэплъэгъукIэ, шъа­бэу зэрэщхыхэрэмкIэ едзыгъор зэрэлъагъэкIуатэрэм уагъэрэхьаты.

— Адыгэ Республикэм нэIуа­сэу, ныбджэгъоу щытиIэр макIэп, — къытиIуагъ КIэдэкIой Артур. — Сэмэркъэу тшIызэ цIыфхэм тадэгущыIэ, тыкъызэхашIыкIы. Тафэраз.

— Къуаджэхэм къарыкIыгъэхэр зэхахьэм щызэIукIагъэх, къэшIыгъохэм ашIогъэшIэгъонэу яплъыгъэх, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэ­кIуатэ Талъэкъо Байзэт. — Тэхъу­тэмыкъое районым щыщхэр филармонием къэкIуагъэх, уахътэу гъогум тырагъэкIодагъэм рыкIэгъожьхэрэп.

— Сэмэркъэур Тхьэм икIас, — къытэзыIогъэ пшъашъэм ыцIэ къетымыIорэми, игупшысэхэр гъэзетеджэхэм ашIогъэшIэгъон хъущтэу тэлъытэ. — Акъыл зы­хэлъ сэмэркъэум цIыфхэр зэфещэх, щыIэныгъэм фегъасэх.

ГущыIэ щэрыохэр сэмэркъэум зэрэщыбгъэфедэщтхэ шIыкIэм имэхьани зэхахьэм щызэхэтхыгъ. Пчыхьэзэхахьэр Ацумыжъ Адамэ дэгъоу зэрищагъ. Эльдарэ Айдэмыр, Шэуджэн Азэмат орэдхэр къаIуагъэх. Адыгэ къуаем ехьылIэгъэ едзыгъор артистхэм гур зыфащэу къызэрашIыгъэм фэшI З. Цышъэм адыгэ къое гъэгъугъэр КIэдэкIойхэм шIухьафтын афишIыгъ. ЗэIукIэгъум нэпэеплъ сурэтхэр ащытырахыгъэх.