Москва щызэIукIагъэх

Урысые Федерацием цIыфхэм якъэухъумэнкIэ ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэм­кIэ, стихийнэ тхьамыкIагъохэм къыздахьыгъэхэм ядэгъэзыжьынкIэ иминистрэу Евгений Зиничевымрэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ машIом республикэм зыкъыщимыштэнымкIэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм нахьыбэу шIуагъэ къягъэтыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум зэрэщыхагъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, федеральнэ къу­лыкъум имэшIогъэкIосэ подразделение 16-рэ (нэбгырэ 480-рэ, техникэ 63-рэ) рес­публикэ къу­лыкъум имэшIо­гъэкIосэ подразделении 2-рэ (нэбгырэ 43-рэ, зы техникэрэ) регион ведомст­вэм хэхьэх. ТхьамыкIагъо къы­зыхъукIэ, машIор псынкIэу гъэ­кIосэ­жьы­гъэнымкIэ мыхэм амалэу яIэр икъурэп. Мы лъэныкъомкIэ псэу­пIэ заулэ чIыпIэ къин ит. ГущыIэм пае, Тэхъутэмыкъое, Мыекъопэ районхэм мэшIо­гъэ­кIуасэхэмрэ къэгъэ­нэжьын Iоф­хэм апылъхэмрэ анэсынхэмкIэ уахътэу агъэкIодырэр шап­хъэ­хэм аблэкIы.

Краснодар имэшIогъэкIосэ къулыкъухэр нэбгырэ мин 34-м ехъу зыдэс поселкэу Яблоновскэм машIо къызыщыхъукIэ, игъом нэмысышъухэу къыхэкIы. Джащ фэдэу къушъхьэтхэу Лэгъо-Накъэрэ поселкэу Гъозэ­рыплъэрэ апэблэгъэ къу­шъхьэ-турист кластерри икъоу ухъума­гъэп. Сыда пIомэ поселкэу Каменномостскэм дэт мэшIо­гъэкIосэ депом ар километрэ 45-кIэ пэIудзыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ программэм тетэу Тэ­хъутэмыкъое районымкIэ поселкэу Яблоновскэмрэ Мые­къопэ районымкIэ поселкэу ХъымыщкIэйрэ мэшIогъэкIосэ частитIу ащыгъэпсыгъэным еп­хыгъэ IофыгъомкIэ Урысыем и МЧС ипащэ зыфигъэзагъ. Поселкэу Яблоновскэмрэ са­тыушIыпIэ комплексхэмрэ ма­шIом щыухъумэгъэнхэм мэхьа­нэшхо зэриIэр зэIукIэгъум къы­щыхагъэщыгъ. Джащ фэдэу Адыгеим икъушъхьэ-турист кластер машIом зыкъыщимыштэнымкIэ ищыкIэгъэ Iофтхьабзэхэр зехьэгъэнхэ зэрэфаер хагъэунэфыкIыгъ.

ЦIыфхэм якъэухъумэнкIэ ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ специа­листхэм ягъэхьазырын, мэшIогъэкIосэ къулыкъухэр мылъкукIи, техникэкIи нахь зэтегъэпсы­хьэгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъо заулэмэ ахэплъагъэх.

ЗэIукIэгъум икIэуххэм атетэу министрэу Евгений Зиничевым подразделениехэм япащэ­хэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием нау­кэмрэ апшъэрэ гъэсэныгъэмрэкIэ иминистрэу Михаил Котю­ковымрэ Москва зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

Гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ, научнэ учреждениехэм хэхъоныгъэ ашIынымкIэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэмрэ федеральнэ ведомствэмрэ зэрэзэ­дэлэжьэщтхэм мыщ щытегущы­Iагъэх.

Урысые Федерацием и Феде­ральнэ ЗэIукIэ Федераци­ем­кIэ и Совет хэтэу Хъопсэрыкъо Му­рат зэIукIэгъум хэлэжьагъ.

Апшъэрэ еджэпIитIу — ­Адыгэ къэралыгъо университетыр, Мые­къопэ къэралыгъо технологическэ университетыр, АПК-м ылъэныкъокIэ федеральнэ научнэ-ушэтэкIо, бюджет организации 6 Адыгеим зэрэщызэхэщагъэр зэIукIэгъум щыхагъэунэфыкIыгъ. Экономикэм, мэ­къу-мэщым, гъэсэныгъэм алъэныкъокIэ ыкIи нэмыкI отраслэхэм Iоф ащызышIэщтхэм, ушэтын Iофхэм апылъыщтхэм ягъэхьазырынкIэ мыщ фэдэ учреждениехэм мэхьанэшхо зэряIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэ­щыгъ. Ахэм яопыт хэгъэгумкIи, республикэмкIи научнэ-практическэ мэхьанэшхо иI.

Гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ фе­деральнэ, научнэ-ушэтэкIо ор­ганизациехэр мылъкукIи, тех­никэкIи нахь зызэтырагъэпсы­хьэхэкIэ, мылъкур нахьыбэу къызафатIупщыкIэ, ахэм Iофэу ашIэрэм шIуагъэ нахьыбэу къы­тыщт.

ЗэIукIэгъум респуб­ли­кэр кIэ­щакIо зыфэхъугъэ Iофыгъохэм щахэплъагъэх, ахэмкIэ ищыкIэгъэ унашъохэр аштэщтых.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу