Зы такъикъ къызэнэм

ТелефонкIэ къатыгъ. «Тамбов» Тамбов хэку — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 87:85. Мэзаем и 6-м Тамбов щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ-м» икапитанэу Артем Гапошиным хъурджанэм Iэгуаор дахэу ридзагъ, очкоуи 4-кIэ тикомандэ «Там­бовым» ыпэ ишъыгъ. ЗэIукIэгъум иаужырэ такъикъ кIощтыгъэ. Тамбов хэкум иешIакIохэм пчъагъэм хагъахъо. Нэгъэу­пIэпIэгъуитIу фэдиз къэнагъэу «Тамбовым» иешIакIохэм ащыщ хъагъэм Iэгуаор ридзагъ — 87:85.

— ТекIоныгъэр къыдэтхыгъэу тлъытэщтыгъэ, — къыти-Iуагъ «Ди­намо-МГТУ-м» итренер шъхьа­­Iэу Андрей Синельниковым. — ЗэIукIэгъур кIэухым фэкIуагъэу судьям зэкIэлъыкIоу тIогъогогъо Хьакъунэ Руслъан къыфигъэпытагъ, ешIапIэм къыригъэкIыгъ, «Тамбовым» тазыр дзыгъохэр ыгъэцэкIагъэх. Ахэри пэрыохъу къытфэхъугъэхэу сэ­лъытэ. Гум къео къэтхьын тлъэ­кIыщт ешIэгъур зэрэтшIуахьыгъэр.

Суперлигэм иятIонэрэ куп хэт баскетбол командэхэм мэзаем и 9 — 10-м зичэзыу ешIэгъухэр яIэщтых. «Динамэр» «Руна-Бас­кетым» Москва щыIукIэщт.