«Ростов-Доным» IукIэщт

ТелефонкIэ къатыгъ. «Астраханочка» Астрахань — «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — 38:25 (18:17). Мэзаем и 6-м Астрахань щызэIукIагъэх.

Суперлигэм икомандэ анахь лъэшхэм «Астраханочкэр» ащыщ. «Адыифым» къэлапчъэм Iэгуаор гъогогъу 25-рэ зэрэди­дзагъэм къеушыхьаты тие­шIа­кIохэр бэрэ апэкIэ зэрилъыщтыгъэхэр.

— Алиса Дворцеваяр, Ана­стасия Загайко, Ксения Зубовар тиспортсменкэхэм нахь къахэ­сэгъэщых, — къытиIуагъ «Адыифым» итренер шъхьаIэу Александр Реввэ. — «Астраханочкэр» чIыпIэ къин радзэу, хъагъэм Iэгуаор щагъэчэрэгъоу зэп къызэрэхэкIыгъэр. ЕшIэгъум иятIо­нэрэ кIэлъэныкъо «Астраханочкэм» итренер зэхъокIыныгъэхэр командэм фишIыгъэх. Опыт зиIэхэм типшъэшъэ ныбжьыкIэхэр атекIонхэм непэ фэ­хьазырхэп.

«Адыифым» икъэлэпчъэIутэу Маргарита Кушнырь зэнэкъокъум анахь дэгъоу щешIагъэу зэхэщакIохэм къыхахыгъ.

Зичэзыу ешIэгъоу «Адыифым» иIэщтыр Мыекъуапэ мэзаем и 15-м щыкIощт. «Ростов-Доным» IукIэщт.