ПсынкIэу уегъэгупшысэ, узыIэпещэ

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу бзылъфыгъэ ыкIи хъулъфыгъэ командэхэр хэла­жьэх. ПэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр мэзаем и 9-м ехъулIэу аухыщтых.

Бзылъфыгъэхэр

Анахь дэгъоу ешIэрэр ПФР-р ары. ЗэIукIэгъуи 3-р 3:0-у, зыр 3:1-у къыхьыгъэх. МГТУ-р ащ пхъашэу къенэкъокъу. Технолог­хэр СШОР-1-м 3:2-у текIуагъэх, нэмыкI ешIэгъухэр 3:0-у къа­хьыгъэх.

Республикэ Пенсионнэ фондым икомандэу ПФР-р мэзаем и 17-м МГТУ-м, и 23-м СШОР-1-м аIукIэщт. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр зыхьыщтхэр ащ ыуж къэнэфэщтых.

ЧIыпIэхэр

1. МГТУ — 14
2. СШОР-1 — 13
3. ПФР — 12
4. АГУ — 9
5. «Олимп» — 3
6. «Мыекъуапэ» — 0
7. «Олимп-2» — 0

Хъулъфыгъэхэр

БлэкIыгъэ илъэсхэм афэдэу, команди 3 апэ ишъыгъ: «АГУ-Мары», «Мыекъуапэ», — ВДПО, ахэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых. Финалныкъом хэ­хьащтхэр мэзаем и 16-м, финалым нэсыгъэхэр ыкIи ящэнэрэ чIыпIэм фэбэнэщтхэр мэзаем и 23-м Адыгэ къэралыгъо университетым спортымкIэ иунэ щы­зэдешIэщтых.

Зэтэгъапшэх

Хъулъфыгъэ командэхэр чIыпIэу зыдэщытхэр, очко пчъагъэу яIэр зэтэгъапшэх.

1. «АГУ-Мары» — 14
2. «Мыекъуапэ» — 13
3. ВДПО — 11
4. СШОР-1 — 7
5. «Апшеронск» — 4
6. «АГУ-Мыекъуапэ» — 2
7. «Тигры Фишта» — 2.

Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дмит­рий Щербаневым къытиIуагъ хъулъфыгъэхэри, бзылъфыгъэхэри хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм яшъыпкъэу зэрафэбанэхэрэр.

Ащ дакIоу зэхэщакIохэр анахьэу зы­пылъхэр спортым пыщагъэхэм япчъагъэ зэрэхагъэхъощтыр, цIыф­хэм япсауныгъэ зэрагъэ­пы­тэщтыр ары.

Командэу ПФР-м фэгумэкIырэ Къулэ Аскэрбый къыхигъэщыгъэм уегъэгушхо. Унагъо ис бзы­лъфыгъэхэр, сабый зыпIухэрэр волейбол ешIэх. Физкультурэмрэ спортымрэ зышIогъэшIэгъонхэу зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм япсау­ныгъэ агъэпытэ.

Анастасия Зборовскаяр спорт унагъом щапIугъ, технологхэм якомандэ хэтэу волейбол ешIэ, ипшъэшъэгъухэри зылъещэх.

— Волейболыр спорт лъэпкъ гъэшIэгъон. ПсынкIэу угупшысэным, хэкIыпIэхэр къэбгъотынхэм уафегъасэ, — къытиIуагъ А. Зборовскаям.

Адыгэ къэралыгъо университетым икIэлэегъаджэу, бзылъ­фы­гъэ волейбол командэм итрене­рэу Мырзэ Мурат ­зэгъэпшэн­хэр ышIыгъэх. Спортсменхэм яныб­джэгъухэу, нэIуасэхэу зэ­Iу­кIэ­гъу­хэм яплъыхэрэм япчъагъэ хэхъо.

— Дэгъоу ешIэхэ зыхъукIэ, цIыфхэр нахь IэшIэхэу зыIэпащэх, — къытиIуагъ М. Мырзэм.

Шэмбэтым зэIукIэгъу гъэшIэгъонхэр Адыгэ къэралыгъо университетым испорт унэ щыкIощтых. ЗэхэщакIохэм волейболыр зышIогъэшIэгъонхэр рагъэбла­гъэх.

Сурэтым итыр: волейбол ешIэ­гъур макIо.