Мэзаем и 8-р — урысые наукэм и Маф

Адыгэ РеспубликэмкIэ наукэм иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
Урысые наукэм и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!


Тихэгъэгу ишIэныгъэлэжьхэу дунэе наукэм лъэ­ужышIу къыхэзынагъэхэм ягъэхъагъэхэм Урысыем исхэр лъэшэу арэгушхох.

Наукэм иIофышIэхэр чанэу къыхэмылажьэхэу, пэрыт технологиехэр жъугъэу амыгъэфедэхэу экономи-кэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ пшъэрылъэу къэралыгъом ыпашъхьэ итхэр агъэцэкIэн, цIыфхэм ящы­IэкIэ-псэукIэ зыкъырагъэIэтын алэкIыщтэп.

АдыгеимкIэ наукэм иIофышIэхэм творческэ амалышхохэр зэряIэм, IэпэIэсэныгъэ ин зыхэлъ кадрэ-хэм якъэгъэхьазырынкIэ тиреспубликэ хэбзэшIу илъ зэрэхъугъэм яшIуагъэкIэ урысые наукэм тапэкIи яIа­хьышIу зэрэхашIыхьащтым, республикэми, хэгъэгуми хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным яшъыпкъэу зэрэфэлэжьэщтхэм тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъукIуачIэ къыкIимычынэу, научнэ текIоныгъэ­хэмрэ творческэ гъэхъэгъакIэхэмрэ шъушIынэу ты­шъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу

КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу

Владимир Нарожный