Пчъагъэр тифедэп

ТелефонкIэ къатыгъ. «Тамбов» Тамбов хэку — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 82:61.
Мэзаем и 5-м Тамбов щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельнико-вым къызэриIуагъэмкIэ, «Тамбовыр» бэрэ ыпэкIэ къилъыщтыгъ, хъагъэм Iэгуаор ридзэным фэшI пхъашэу банэщтыгъ. «ДинамоМГТУ-м» ухъумэн Iофыгъохэр цы­хьэшIэгъоу ыгъэцэкIэнхэ ылъэ­кIыгъэп.

Тыгъуасэ командэхэр ятIонэрэу Тамбов щызэдешIагъэх. Мэзаем и 9 — 10-м «Динамэр» «Руна-Баскетым» Москва щыIукIэщт.

Урысыем баскетболымкIэ супер­лигэм ия 2-рэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум Мыекъуапэ иешIа­кIохэр хэлажьэх, я 9-рэ чIыпIэм щыIэх.