Тишъолъыр ашIогупсэф

Инвесторхэм анаIэ Адыгеим нахь къытырадзэным пае республикэ хэбзэ Iэшъхьэтетхэм административнэ пэрыохъухэм ядэгъэзыжьынкIэ, инвестиционнэ площадкэхэм язэхэщэнкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьэх.

Ащ нэмыкIэу предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ зягъэушъом­бгъугъэным республикэм анаIэ щытырагъэты. Бизнесым пае МФЦ-р къызэIуахыгъ, агробизнес-инкубаторым ишIыни аухыгъ. ГъэрекIо субъекти 123-мэ финанс IэпыIэгъу, субъ­екти 10-мэ гарантийнэ IэпыIэгъу арагъэгъотыгъ. Илъэсыр къызихьагъэм щегъэжьагъэу «Программа 8,5» зыфиIорэр пхыращэу аублагъ. Джащ фэдэу гупчэу «Сибизнес» зыфиIорэр мыгъэ къызэ­Iуахыщт.

Мэзаем Урысые инвестиционнэ форумэу Шъачэ щыкIощтым гухэлъы­шIухэр рапхых. Хабзэ зэрэхъу­гъэу, Адыгеир ащ хэлэ­жьэщт. Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Му­рат зипэщэ лIыкIо ку­пым хэтыщтых гъэцэкIэкIо, хэ­бзэгъэуцу къулыкъухэм ялIыкIохэр, муниципальнэ образованиехэм яадми­нистрациехэм япащэхэр, бизнес­менхэр.

— Инвестиционнэ фо­румэу Шъачэ щыкIорэм 2007-рэ илъэсым къы­щегъэжьагъэу Адыгеир ренэу хэлажьэ. ТапэкIэ Шъачэ щыкIогъэ фо­рум­­хэм ащаштэгъэ проектыбэ щыIэныгъэм щыпхыращыгъах. Инвес­торхэм тиреспубликэ проектыкIэхэр щагъэцакIэхэ ашIоигъу. ИнвестициехэмкIэ Адыгеим амалышхо зэриIэр ащ дэгъоу къеушыхьаты, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим программэ гъэшIэгъон ыгъэхьазы­рыгъ. Форумым щыкIощт Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэнхэр, зэдэгущыIэгъухэр зэхэщэгъэнхэр, инвестиционнэ зэзэгъыныгъэхэм акIэтхэгъэнхэр ащ къыделъытэх. Предложение пэпчъкIэ инвесторхэм унэ­шъо гъэнэфагъэ аштэным пае ищыкIэгъэ къэбархэр аугъоигъэх.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы республикэм инвести­ционнэ площадкэ 67-мэ япроектхэр къазэрахилъхьащтыр. Ахэм промышленнэ площадкэ 35-рэ, унэхэр зыщагъэпсыщтэу 8, зекIо-зыгъэпсэфыпIэ площадки 8, мэкъумэщ площадкэ 17 къахеубытэ. Республикэм ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм Адыгеим щызэхащэрэ парк шъо­лъырхэм язегъэушъомб­гъун лъэшэу анаIэ ты­рагъэты. Инженер ыкIи энер­гетическэ инфраструктурэ хьазыр зиIэ чIыгу Iахьхэр фэгъэкIотэныгъэ хэлъэу бэджэндэу зэраратхэрэм ишIуагъэкIэ цIыфхэр предприни­матель IофшIэным ащ нахь фигъэчэфыщтых.

Республикэм джыдэдэм щыпхыращырэ проект шъхьаIэхэр ары ана­хьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэр. Ахэм ащыщ унэгъо сатыу гупчэу «МЕГА Адыгея» зыфиIорэм игъэ­псын, МВт 150-рэ зилъэ­шыгъэщт паркэу жьыкIэ Iоф зышIэщтыр тирес­публикэ щышIыгъэныр.

Республикэм ипавильон квадрат метрэ 88-рэ зэлъиубытэу зэдэгущыIэ­гъухэр зыщызэхащэщт чIыпIэ щызэтырагъэпсы­хьащт. Джащ фэдэу Адыге­им итарихъ фэгъэхьыгъэ буклетхэр, республикэм итамыгъэ зытет Iэпэ­щы­сэхэр ыкIи нэмыкI рек­ламэ пкъыгъохэр къагъэ­хьазырыгъэх.

2017-рэ илъэсым сомэ миллиард 21-рэ фэдиз хъурэ инвестициехэр мылъку шъхьаIэм халъхьэгъагъэх. 2018-рэ илъэ­сым иапэрэ мэзибгъу — сомэ миллиард 13,4-м ехъу. 2017-рэ илъэсым джащ фэдэ илъэхъан егъэ­пшагъэмэ, ар бэкIэ нахьыб.

Республикэм ирейтинг фэдитIукIэ зыкъиIэтыгъ: 2017-рэ илъэсым Адыгеир я 43-рэ чIыпIэм щытыгъэмэ, 2018-рэ илъэсым стратегическэ инициа-ти­вэхэмкIэ Агентствэм ирейтинг ащ я 24-рэ чIыпIэр щиубытыгъ, къытыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ­ипресс-къулыкъу.